اما و اگرهای محیطزیستی درباره «اتوبان صدر»

Shargh - - جامعه -

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه رژیم جادهای در دنیای امروز بر توســعه حملونقل زیرزمینی تمرکز دارد، گفت: ســاخت اتوبان صدر اقدامی غیرعلمــی بود و اگر هزینه ســاخت اتوبان صدر برای ساخت خطوط مترو استفاده میشد، امروز شــاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتــی و افزایش ترافیک در تهــران نبودیم. اصولا در دنیای امروز وقتــی بحــث ترانزیــت و حملونقــل عمومی مطرح میشــود، اولین سیســتمهایی که از نظر زیستمحیطی مطرح و مناسب تلقی میشوند، سیستمهای مترو و زیرزمینی هستند.

ســعید متصدی در گفتوگو با ایســنا افزود: کشورهای دنیا برای سیستم حملونقل زیرزمینی اولویــت قائل هســتند؛ چون مصرف ســوخت نــدارد و با برق کار میکند؛ پــس آلودگی هوای آن صفر اســت و بــه علت حرکــت از زیر زمین، آلودگی صوتی ایجــاد نمیکند. در نتیجه این دو نوع آلودگی که در شــهرها دچار آن هســتیم، از طریق توسعه حملونقل زیرزمینی حل میشود؛ علاوهبــرآن ایــن سیســتم حملونقل بــه دلیل ظرفیت بسیار بالا و وجود فاصله کم بین حرکت دو قطار، حجم بســیار زیاد مســافر را پوشــش میدهد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیســت بــا تأکید بــر اینکــه حملونقل زیرزمینــی باعــث کاهــش چشــمگیر ترافیک میشــود، گفت: اطمینان به سیستم حملونقل عمومی نیز یک مســئله مهم اســت که در مترو و سیســتم حملونقل زیرزمینی وجود دارد؛ ولی در سیســتم حملونقلی مثــل اتوبوس بهندرت محقق میشــود. برای مثال در کلانشهر بزرگی مثل تهران، هنوز اتوبوســی نداریم که سر ساعت در ایستگاه باشــد. این وضعیت موجب میشود که اطمینان مردم به مترو افزایش یابد و مراجعه آنها به این سیستم حملونقل بیشتر شود.

متصدی با اشاره به ضرورت کاهش استفاده از خودروهای شخصی در شــهرها تصریح کرد: آلودگــی هــوا، آلودگی صوتــی و کاهش و حل معضــل ترافیــک از طریق توســعه حملونقل زیرزمینــی محقق میشــود؛ بنابرایــن از لحاظ زیســتمحیطی وقتی این ســه مقوله را در کنار ســاخت بزرگــراه و دو طبقه و ســهطبقهکردن بزرگراهها قرار میدهیم، متوجه میشویم که این سازهها بههیچوجه توجیه زیستمحیطی ندارد.

وی تأکید کرد: لازم اســت بــه این نکته توجه کنیم که اگر بزرگراهی ســاخته شــود و مدیریت نشــود، بعد از مــدت کوتاهی به محــل ترافیک جدیدی تبدیل میشود. برای مثال بزرگراه همت ۲0 یا ۲5 سال پیش ساخته شد. در آن روزها یک مســیری باز شــد تا مردم بتوانند با ســرعت زیاد حرکت کننــد. در نتیجه این انگیزه شــد تا افراد بیشتری ســوار خودروی شخصی شوند؛ بنابراین وقتی یــک اتوبــان را دو طبقــه میکنیم، چون مسیر باز میشــود، انگیزه مردم برای استفاده از خودروی شــخصی بالا مــیرود و در نتیجه این اقــدام تعداد افــرادی را کــه میخواهند به این شــیوه تردد کنند، بالا میبرد و همان اتوبان قفل میشود؛ بنابراین ســاخت بزرگراه بدون مدیریت باعث میشود در آینده یک فاجعه بزرگتر را رقم بزنیم که این موضوع درباره مترو صادق نیست.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به اینکه توسعه جادهها و بزرگراههــا در صــورت مدیریــت صحیح و به شرط اینکه باعث افزایش انگیزه شهروندان برای استفاده از خودروی شخصی نشود، خوب است، گفت: در شهری مثل تهران این سازهها هیچ وقت مدیریتشده ساخته نشدهاند. اتوبانهای حکیم و همت نیز به همین شکل ساخته شدند. درست اســت که ما به بزرگراه نیاز داریم؛ ولی توســعه حملونقل عمومی و اســتفاده از سیســتمهای حملونقل زیرزمینی در اولویت است.

متصدی بــا بیان اینکــه امــروز در دنیا برای توســعه حملونقــل عمومــی و جلوگیــری از حملونقل خصوصی، یــک رژیم جادهای وجود دارد، تصریح کرد: براساس این رژیم، بایدجادهها را بایــد طــوری تنــگ و کوچک کنیم کــه مردم تمایلی به اســتفاده از خودروی شخصی نداشته باشــند و به سمت سیســتم حملونقل عمومی برونــد؛ بنابراین وقتــی یک بزرگــراه را دو طبقه میکنیم، برخلاف این رژیم جادهای و اســتراتژی جهانــی عمــل کردهایم و جــاده را گشــاد و باز کردهایم تا مردم بیشــتر از خودروهای شــخصی اســتفاده کننــد؛ درصورتیکه اگــر همین هزینه برای ساخت خطوط مترو استفاده میشد، امروز شــاهد آلودگی هوا، آلودگی صوتــی و افزایش ترافیک در تهران نبودیم. متصدی در پایان اظهار کــرد: درحالحاضــر وقتی از اتوبــان صدر عبور میکنیم، چه در طبقه بــالا و چه در طبقه پایین در بعدازظهر به سمت شرق و در صبح به سمت غرب، قفل است.

ایــن وضعیت نشــان میدهد که ندانســته و مطالعهنکــرده کاری را انجــام دادیــم و امروز نهتنها مردم را به دردسر انداختهایم؛ بلکه سبب افزایش اســتفاده از خودروی شخصی و افزایش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک شدهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.