آقای قالیباف، جوانان را دستمایه خیالپردازیهای خود نکنید

Shargh - - جامعه -

شــرق:

محمدرضــا رســتمی، معــاون امــور ســاماندهی جوانــان گفــت: برخــی نامزدهــای ریاستجمهوری با خیالپردازی و آدرسهای غلط نیازهای جوانان را دســتاویز مطامع سیاســی خود قرار ندهند.محمدرضا رســتمی در پی صحبتهای محمدباقر قالیباف، یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شــبکه دو ســیما، به ادعای مطرحشــده از سوی او پاسخ داد.رســتمی گفت: آقای قالیباف در برنامــه تبلیغاتــی خود اعلام کرد کــه بیش از یک میلیون نفر در صف تسهیلات ازدواج قرار دارند که این موضوع خیالی بــزرگ در رقابتهای انتخاباتی اســت و متأســفانه این نامزد، جوانان را به عنوان دســتاویز خیالپردازیهای خود علیــه دولت قرار داده اســت.وی افزود: با وجود بروز مشکلات مالی فراوان، دولت در ســال 95 بــه بیش از یک میلیون نفر که متقاضــی وام ازدواج 10میلیونی بودند، این وام را پرداخت کرده اســت و کسانی که در ماههای پایانی سال 95 تشکیل پرونده دادهاند، کمتر از 300 هزار نفر بــوده که در پایان مراحــل اداری دریافت وام خــود قــرار دارند.رســتمی با اشــاره به لایحه بودجه ســال 96 گفت: دولت مجددا پرداخت وام 10میلیونتومانی ازدواج را در لایحه بودجه امسال به مجلس پیشنهاد کرد و بعد از تصویب نمایندگان مردم بــه بانکها ابلاغ شــده اســت و متقاضیان ســال 96 نیز از این وام 10میلیونتومانی برخوردار خواهند شــد.وی با اشــاره بــه اقدامات گســترده دولت در موضــوع ازدواج جوانان، گفت: دولت در بخش جوانان اقدامات مؤثر و گستردهای در بخش اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ازدواج از قبیل وام 10میلیونتومانی، ســاماندهی مسکن زوجین از سوی خیرین مسکنســاز، مشاورهها و آموزشهای پیــش از ازدواج زوجیــن و ارتقــای ســرمایههای اجتماعی اعتماد و احترام متقابل که سبب پایداری خانوادههــای تازهتشکیلشــده اســت، انجام داده است.معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر رعایت اخلاق اسلامی و ایرانی در انتخابــات و بازینکردن با جامعه گفت: جامعه از سوءاســتفادهها خسته شده اســت و بهتر است کاندیداها به جای خیالپردازی و ناامیدکردن مردم، به راهکارهای عملی و مدیریتی خود بیندیشــند و برنامههای خود را ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.