یوزهای ایرم لاینپوشاین سا دحرلیب ههیوکچهارمس نهایج خیوامرجهدانینرسیپدنندیر سوئیسی

Shargh - - ورزش -

کمتر کســی تصور میکرد سومین بازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در رقابتهای جام جهانی باهاما تبدیل به بازی مرگ و زندگی شود؛ ملیپوشان کشورمان در شــرایطی بامداد روز گذشته به مصاف نیجریــه رفتند که کارشناســان بخت پیــروزی را به آنهــا داده بودند، ولی ســه بار پیشــتازی در نتیجه، هرگز تضمینــی برای از پــادرآوردن رقیب آفریقایی نبود. ایرانیها در این بازی ســه بار یک گل از نیجریه پیش افتادند، ولی هر سه بار گل مساوی را خوردند؛ اتفــاق مهمتر در ۱۲ دقیقه ســوم رقم خورد؛ جایی کــه نیجریه برای اولینبار در ایــن بازی پیش افتاد و گل چهارم را وارد دروازه ایران کرد. با ۴ بر ۳ شــدن بــازی، حذف ایران مســجل بود، ولــی تجربه بالای شــاگردان میرشمسی به کمکشــان آمد و در نهایت کار به تســاوی ‪-۴ ۴‬رسید. تا همین لحظه هم خیال ملیپوشــان ایران برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی راحــت نبود؛ چون آنها باید ضربات کشــنده پنالتی را میزدند تا تکلیف مشــخص شــود. از آنجا که هر دو تیم به ایتالیا باخته و مکزیک را برده بودند، برنده میتوانســت به راحتی جواز صعود به مرحله حذفی ایــن رقابتهــا را بگیرد و بــه همین خاطر نیجریه، تیمی که تصور میشد برابر ایران کار سختی داشــته باشــد، با جان و دل بازی کرد. البته از بخت خوش، ایــران در ضربات پنالتی بــا نتیجه ۲ بر یک به برتری رســید تا در مجموع با چهار امتیاز، پشــت ســر ایتالیای ۹ امتیازی، بهعنوان تیم دوم گروه B به مرحله یکچهارم نهایی صعــود کند. «بازی مقابل نیجریه بســیار سخت، نفسگیر و بازی این تیم کاملا فیزیکــی و جنگنده بود. با اینکه بازی بســیار نزدیک دنبال شــد، اما از اینکه در نهایت پیروز میدان شدیم، خوشحالیم .»

ایــن بخشــی از صحبتهــای پیمان حســینی، سنگربان تیم ملی کشــورمان بعد از بازی با نیجریه بود که بهخوبی نشان از حساسیت این دیدار داشت. حسینی با اشاره به اینکه شکست ۵ بر ۴ ایران مقابل ایتالیا حساســیت تقابل با نیجریه را بیشتر کرده بود، گفت: «باخت ما مقابل ایتالیا باعث شد بازی مقابل نیجریه بسیار حساس باشــد؛ چراکه با ازدستدادن امتیاز از ســوی ما نیجریه شــانس صعود داشت و این تیم با همه توان مقابل ما حاضر شــد. بههرحال اکنون به جمع هشت تیم پایانی جام جهانی صعود کردیــم و بایــد تمرکز خود را روی بــازی یکچهارم نهایی بگذاریم .»

سومين صعود پیدرپی

ایران که برای هفتمینبار اســت که طعم حضور در جام جهانی را میچشــد، فعلا برای ســومین بار پیاپی توانســته جواز صعود بــه مرحله یکچهارم نهایی را بگیرد. ملیپوشان کشورمان در دو بار قبلی در جــام جهانی، در همین مرحله از رقابتها، یعنی مرحله یکچهــارم نهایی از گردونــه رقابتها کنار رفتهاند و علاقهای ندارند تا این اتفاق برای ســومین بار هم برایشان تکرار شود.

تیم ملی کشــورمان حالا بایــد بامداد روز جمعه به مصاف ســوئیس، تیم اول گــروه A برود و رقابت دشــواری برای رســیدن به نیمهنهایــی برگزار کند. سوئیسیها هم در جدالی که برایشان بسیار اهمیت داشــت توانســتند در ضربات پنالتی از ســد سنگال بگذرند تا خودشــان صدرنشــین شــوند و از تقابل با ایتالیــا بگریزند. حالا این تیم اروپایی به پشــتوانه فوقستارهاش یعنی دژان اســتانکوویچ، امید زیادی دارد که بتواند از ســد ایران بگــذرد؛ هرچند به نظر میرســد ملیپوشان کشــورمان اینبار انگیزه زیادی بــرای رفتن به نیمهنهایی دارند. پیمان حســینی در این مورد به سایت فدراســیون فوتبال میگوید: «در مرحلــه بعدی که بازیها به صــورت حذفی دنبال میشود، به مصاف ســوئیس خواهیم رفت و بدون شک کار آســانی پیشرو نداریم. در واقع نتیجه این بــازی تکلیف ماندن یا نماندن مــا را در رقابتهای جام جهانی مشــخص میکند و امیــدوارم با تلاش و تمرکــز کادر فنی و بازیکنان، این بازی حســاس را هم با پیروزی پشت سر بگذاریم. بههرحال میدانیم که سوئیس تیمی باتجربه است و فوتبال ساحلی را بســیار خوب بلد است. این تیم مربی بسیار حرفهای و کاربلــدی دارد و بازیکنــان باتجربهای در تیم ملی ســوئیس حضور دارنــد؛ بهخصوص اســتانکوویچ، شــماره ۱۰ ایــن تیم کــه همــواره عملکرد بســیار خوبی در زمین مســابقه ارائه کرده اســت. البته ما هــم بازیکنان بزرگی داریم و تیم یکدســت و خوبی هستیم. امیدوارم مقابل سوئیس بازی روانتری ارائه کنیم و همه تلاش خود را برای رسیدن به هدفمان، یعنی قرارگرفتن در جمع چهار تیم برتر جام جهانی و پس از آن کســب مدال خوشرنگ جهانی به کار خواهیم گرفت .»

سوئيس کمتجربه ولی زهردار

ســوئیس، رقیب بعــدی تیم ملی کشــورمان در جام جهانی فوتبال ســاحلی، تجربه کمتری در این رقابتها دارد؛ اگر ایرانیها برای هفتمینبار است که در جام جهانی به میدان میروند، ولی سوئیســیها تازه چهارمین جامشــان را تجربه میکنند. بااینحال نتایجــی که آنها در ایــن رقابتها گرفتهاند، نشــان میدهــد در مقایســه بــا ایــران، تیــم بــه مراتب زهردارتری هستند. برای مشخصشدن این موضوع فقط کافی اســت اشاره شود که آنها در همین مدت کم حضورشــان در جامهای جهانی یکبار در سال ۲۰۰۹ تا فینال هم پیش رفتهاند. البته با نمایشی که ملیپوشان کشــورمان مقابل ایتالیا داشتند، میتوان امیدوار بود که با اندکی تمرکز، شاگردان میرشمسی از ســد این رقیب سرسخت گذشــته و برای اولینبار در تاریخ، به مرحله نیمهنهایی جام جهانی برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.