شكایت از قالیباف به كمیته نظارت بر تبلیغات

Shargh - - ورزش -

در پایان این اطلاعیه نوشــته شده است: «گفتنی اســت به موجب ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصــوب ۱۰/۳/۱۳۹۲، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق ســتاد است، لذا هرگونه اعلام آمار بدون توجه به نص این ماده فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به ترکیب اعضای ســتاد و کارگروه تخصصی موضوع این ماده متشــکل از نمایندگان هر ســه قوه، ســایر نهادهای عمومی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، امکان اعلام دستوری حجم قاچاق ممکن نیست».

به گزارش «شــرق»، دســتگلهای قالیباف کم نیســت. آمارهــای نادرســت او به قاچــاق محدود نمیشود. او در بیان آمار غلط قاچاق، ترکش خود را روانه بنادر ایران میکند. همین اظهارنظر او واکنش ســازمان بنادر ایران را به دنبال داشت. سازمان بنادر و دریانوردی کشــور با انتشــار بیانیهای به اظهارات تبلیغاتــی محمدباقــر قالیباف، نامــزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، واکنش نشان داده و اینگونــه ســخنان را بیپایه و تنها بــه نفع بنادر رقیب در منطقه دانســته بود. بیانیه سازمان بنادر با رد ادعــای قالیباف دربــاره ۲۰ میلیارد دلار قاچاق از بنادر ایران، آن را کذب محض خواند و نوشت: «آقای قالیبــاف در اظهارات خود بنادر کشــور را که یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کشور محسوب میشود و همچنین کارکنان آن که در یک دهه گذشته حتی یک مورد محکومیت قانونــی در این زمینه ندارند، مورد اتهام قرار داده است».

همچنین شــهردار تهران، آمارهای غلطی هم در رابطه بــا واردات ارائه داده بود کــه واکنش گمرک را هــم در پی داشــت. گمرک با انتشــار توضیحاتی به تخریب دولت واکنش نشــان داد. روابطعمومی گمرک جمهوری اســلامی ایران در واکنش به برخی اظهارات او بیانیهای را منتشــر کرد. در بخشی از این بیانیه با یادآوری دوران تحریم، آمده بود: «(در دوران تحریم و در دولتهای نهم و دهم( ۲۵ میلیارد دلار قاچــاق از این مبادی و اســکلههایی که مشــخص نبود، وارد کشــور شــد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده که ۶۳ میلیارد دلار برای ســال ۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده اســت. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رســید که ۹۰ درصد آن کالاهای واســطهای، ماشینآلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است که چگونه میشــود با واردات ۱۰درصدی کالاهــای مصرفی نهایی ۲۰ میلیــارد دلار قاچاق از مبادی رســمی وارد شود؟ بهتر اســت کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشــته باشند. بررسی اعداد رونــد وارداتی نشــان میدهد که چنیــن اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شــاید بر پایه همین ناآشــنایی باشــد که اظهاراتی درباره ۲.۵ برابرشدن درآمد کشــور و ایجاد پنج میلیون شــغل در دولت آینده وعده داده میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.