مخالفان براي انتخابات انبوهي كانال خریدهاند

Shargh - - ورزش -

وارد فاز سوم فيلترينگ هوشمند شدهايم

واعظی افــزود: البته صفحاتی هم وجود دارد که نامناســب و ضداخلاقی است و ما همواره و از ابتدای این دولت با تمام وجود به دنبال آن بودیم که صفحاتي که غیراخلاقی، مستهجن، ضداسلام و ضدامنیت هســتند، خط قرمز ماست و به همین دلیــل روی فیلترینگ هوشــمند ســرمایهگذاری شــده و دو فاز آن آغاز شده و اکنون وارد فاز سوم شــدهایم. البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نســبت به انســداد برخی تارنماها و شــبکههای علمی به دلیل داشتن برخی صفحات اندک مغایر با فرهنگ ایرانی و اسلامی ابراز مخالفت کرد.

واعظی با تأکید بر اینکه روش دولت یازدهم با دولتهای قبل متفاوت اســت، گفت: تلاش شده امکانات جدید برای همه باشــد. معتقدیم مردم و دانشجویان و اســتادان ایرانی فهمیده هستند و بهتــر میدانند چه مطالبی به نفع آنهاســت و از چه مطالبی نباید اســتفاده کنند. وزیر ارتباطات و فنــاوری اطلاعات با بیان اینکه مــا باید در ارتباط با فناوریهــا و تحول در آنها در کشــورمان نگاه ویژهای داشــته باشیم، ادامه داد: دانش مهندسی باید بهعنوان زیرســاخت فناوریها و پاســخگوی نیازهــای این بخش باشــد. واعظی از تلاش برای اســتفاده بهتر از فناوری رایانش ابــری بهعنوان زیرســاخت رایانشی شبکههای کشــور خبر داد و گفت: شــبکه رایانش ابری در کشــورهای جهان بسیار ارزان در خدمت کشورها قرار گرفته است و ما هم باید به این سمت برویم.

در پی آوردن نسل پنجم تلفن همراه هستيم

وی ادامه داد: اکنون فناوری با گذشته متفاوت شــده اســت و تلفیــق ســختافزار و مغزافزار میتواند بســیاری از مشــکلات ما را برطرف کند. اکنون در بخش آیســیتی وارد آیندهای شدهایم که تحول عظیمی در سایر بخشها ایجاد خواهد کــرد. وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات گفت: باید برای اینترنت اشــیا که تحول بزرگی در همه بخشهــا ایجاد خواهد کرد، آماده شــویم و برای این کار دنبال نســل پنجم تلفن همراه و دادههای عظیم هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.