تاج: حال تیمهای ملی خوب است

Shargh - - ورزش -

رئیس فدراســیون فوتبال گفت که کارهای عقد قــرارداد با شــرکت آدیــداس در حال نهاییشــدن است. مهدی تاج در گفتوگوی دیروز خود با سایت فدراســیون فوتبال درباره جریمه فدراسیون به دلیل اتفاقات رخداده در دیدار ایران و چین گفت: «تاکنون فدراســیون فوتبــال ۶۰۰ میلیون تومــان بابت رفتار تماشاگران متحمل جریمه شــده و به دلیل اتفاقات بازی با چین نیز تذکر گرفتهایم. ادامه این روند از سوی تماشــاگران عواقب بدی خواهد داشت و از این پس با هماهنگی نهادهای مختلف تدابیر سختتری در نظر میگیریم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.» او درباره اینکه ســرانجام مذاکرات فدراسیون فوتبال با شــرکت آدیداس برای اسپانسری تیم ملی به کجا انجامید، توضیح داد: «قرارداد تنظیم و نهایی شــده و مشــکلی دراینباره وجود نــدارد. آنچه به نگارش درآمده، ۵۶ صفحه میشود. روز گذشته نیز جلسهای در فدراســیون فوتبال دراینباره برگزار شد و کارها در حال صورتگرفتن اســت». رئیس فدراسیون فوتبال در پاســخ به این ســؤال که آیا قرار اســت فقط تیم بزرگسالان از برند آدیداس استفاده کند و سایر تیمها جیووا بپوشند، توضیح داد : «نه اینگونه نیست و تمام تیمها از آدیداس استفاده خواهند کرد. بحث خریدن وجود ندارد و آدیداس اسپانســر ما میشــود، تیمی که به جام جهانی میرود اسپانســر خواهد داشت و نباید پیراهنی بخرد». تاج درباره سرنوشت دستیاران ایرانی کیروش و اینکه این مربی از فدراسیون فوتبال درخواست حضور آنالیزور پرتغالی کرده است، عنوان کــرد : «این موضــوع و همچنین مربیــان ایرانی جزء مواردی اســت که باید دراینباره با کیروش صحبت کنیم و در حال صحبتکردن هســتیم. همهچیز در آرامش پیش میرود و میتوانم بگویم حال تیمهای ملی زیر نظر فدراسیون فوتبال خوب است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.