موناکو به دنبال ادامه ماجراجویی اروپایی

Shargh - - ورزش -

دیدارهــای نیمهنهایــی لیگ قهرمانــان اروپا پس از نبرد دیشــب رئالمادریــد- اتلتیکو مادرید امشــب با بازی موناکــو- یوونتــوس ادامه پیدا میکند. این دو تیم صدرنشینان لیگهای فرانسه و ایتالیا محســوب میشوند. موناکو که در مرحله قبــل دورتموند را حــذف کرد، بــرای اولینبار از ســال ۲۰۰۴ تاکنون بهدنبــال راهیابی بــه فینال لیگقهرمانــان اروپا اســت. موناکو، صدرنشــین لیگ فرانسه، اخیرا با برتری ۳ بر یک مقابل تولوز بهتریــن عملکرد خــود را در لیگ فرانســه ارائه کرد و در آســتانه قهرمانی اســت. کیلیان امباپه، مهاجــم ۱۸ ســاله باشــگاه موناکو فرانســه، در هفتههای اخیــر توقفناپذیر بوده و با گلزنیهای خود توجه زیــادی را جلب کرده اســت. بهترین قابلیت موناکــو در فصل جاری، قدرت حمله این تیم اســت. موناکو ۱۴۶ گل در تمــام رقابتها به ثمر رسانده است، ولی سختترین آزمون این تیم برابــر یوونتوس خواهد بــود. موناکو که در فینال ۲۰۰۴ برابر پورتو شکســت خورد، بهترین عملکرد خود را از ســال ۲۰۱۵ تاکنــون در این رقابتها به نمایش گذاشته اســت. یوونتوس، قهرمان ایتالیا، در تلاش است برای دومینبار در سه سال گذشته بــه فینال صعود کند و بــرای اولینبار در بیش از دو دهه جام قهرمانان اروپا را تصاحب کند. یووه دو ســال پیش در فینال مغلوب بارســلونا شــد. یوونتوس که با حذف بارسا نگاهها را متوجه خود کرده است، در دیدار جمعهشــب برابر آتالانتا در سری آ به تســاوی ۲ بر ۲ رضایت داد. این تیم در آســتانه ششــمین قهرمانی متوالیاش در سری آ قرار دارد. ســامی خدیرا، هافبــک آلمانی یووه، بهدلیل محرومیــت نمیتواند تیمــش را در این دیدار همراهی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.