گلایه ازبکها از زمان دیدار با ایران

Shargh - - ورزش -

رسانههای ازبکستانی از بیاطلاعی فدراسیون فوتبال این کشور از ساعت برگزاری دیدار تیم ملی این کشور مقابل تیم ملی فوتبال ایران ابراز نگرانی کرده و نسبت به زمان شروع این رقابت گلایههایی را مطرح کردهاند. به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران قرار است دوشنبه ۲۲ خرداد هشتمین دیدار خودش در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه را در ورزشــگاه آزادی برگزار کند. پیشتــر قرار بود این بازی بیستوســوم خرداد ۹۶ برگزار شود؛ اما بهدلیل همزمانی با لیالی قدر، در رایزنی فدراسیون فوتبال ایران با فدراســیون فوتبال ازبکســتان و با همــکاری فیفا قرار شــد این بازی یــک روز زودتر برگزار شــود. رســانههای ازبکی کــه پیش از این درباره تغییر زمان این دیــدار انتقادهایی را مطرح کرده بودند، اینبار از ســاعت برگــزاری بازی ابراز نگرانی کردهاند.دیدار ایران و ازبکســتان قرار است ساعت ۲۱:۱۵ به وقت تهران و پس از مراسم افطار در استادیوم آزادی برگزار شود تا تماشاگران بتوانند بهراحتی در ورزشــگاه حاضر شوند و مشکلی هم بــرای بازیکنــان ایجاد نشود.ســایت »DARYO« ازبکســتان دراینباره نوشته اســت: «ساعت بازی ایــران و ازبکســتان کمــی عجیب اســت. فوتبال ازبکســتان تابهحال ســابقه بازی در این ساعت از شــب را نداشته است. فدراسیون فوتبال ازبکستان هم از ســاعت برگــزاری بازی بیاطلاع اســت و عنوان کرده فدراسیون فوتبال ایران توضیحی برای برگزاری بازی در ســاعت ۲۱:۱۵ به ما نداده است. فقط به نظر میرســد بهدلیل زمان اذان مغرب به افق تهران و مراســم افطار تصمیم گرفته شده که این بازی در ساعت ۲۱:۱۵ برگزار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.