محرومیت سه جلسهای برای «ساسان انصاری»

Shargh - - ورزش -

کمیتــه انضباطــی دو رأی خــود را در هفتــه بیســتونهم لیــگ برتر فوتبــال صادر کــرد. دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان شنبه برگزار شــد و «ساســان انصاری»، بازیکن تیم فولاد خوزســتان، تخلفاتی مبنی بر هــلدادن داور پس از اخراج انجام داد که او طبق بند ۳ ماده ۶۶ آییننامه انضباطی به سه جلســه محرومیت از همراهی تیم خــود و حضور در مســابقات و پرداخت ۵۰ میلیون ریــال جریمه نقدی محکوم شــد. تیم صنعت نفت آبادان نیز بهدلیل فحاشی تماشاگران منتسب به این تیم به کادر فنی و بازیکنان حریف )با توجه به سابقه قبلــی( به صد میلیون ریــال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین تیم صنعت نفت آبادان بهدلیل پرتاب ترقه از سوی تماشــاگرانش با توجه به سابقه قبلی به پرداخت ۸۰ میلیون ریــال جریمه نقدی محکوم شد. تیم پدیده مشــهد بهدلیل تخلف تماشاگرانش مبنــی بر انداختــن لیزر در جریان بازی با اســتقلال، به پرداخت ۵۰ میلیون ریــال جریمه نقدی محکوم شــد. اســتقلال تهران هم با توجه به سابقه تخلف تماشــاگرانش در انداختن لیزر، باید صد میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. رضا مهاجری، ســرمربی تیم پدیده مشــهد نیز بهدلیل ورود بــه داخل زمین و اعتــراض بــه داور که منجر به اخراجش شــد، به تذکر کتبی و پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.