برنامه

Shargh - - ورزش -

ليگ برتر- هفته 30

پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت سیاهجامگان-پرســپولیس، گســترشفولاد - صنعت نفت آبادان، ســایپا- ماشینســازی تبریز، فولاد - پیکان، ذوبآهن - پدیده، تراکتورســازینفت تهــران، صبای قم- اســتقلال خوزســتان، استقلال- سپاهان )ساعت ۱۸)

ليگ قهرمانان اروپا

چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت موناکو - یوونتوس )۲۳:۱۵)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.