پایان تندرویها در شورای شهر

گزارشی از سخنرانی عبدالله مؤمنی در دانشگاه امیرکبیر

Shargh - - سیاست -

شرق: دانشگاهها در آســتانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و شوراها میزبان برخی چهرههای سیاسی هستند. عبدالله مومنی از فعالان دانشجویی سالهای گذشــته، حالا کاندیدای شورای شهر شده و در جمع دانشــجویان از برنامههایش میگوید. او در توضیح دلایل کاندیداتوری خود به دانشــجویان گفتــه «همچنان معتقدم که دانشــجو تا زمانی که در کسوت دانشجویی اســت، باید بر مطالبات کلان ملــی و آرمانهای مردمــی ماننــد آزادیخواهی، عدالتطلبی و تقویت ارزشهای دموکراتیک تأکید و برای تحقق آنها فعالیت کند. فعالیت او نیز باید با دوری از قدرت و نزدیکی به جامعه و جامعه مدنی همراه باشــد. من خاســتگاه خود را نهاد دانشگاه و جنبش دانشــجویی میدانم، جنبشی که بهویژه در دو دهه اخیر در حمایت و پیشــبرد جنبش اصلاحی ایفــای نقش کرده اســت. میدانید که گســترش و تعمیق حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور یکی از مهمترین دغدغهها و اهداف همه ماســت. نیل به وضعیتی دموکراتیکتر هیچ راه میانبری ندارد جز تلاش برای ظرفیتســازی مشارکت همهجانبه اقشار مختلف مردم».مومنی همچنین تصریح کرده «همــه ما به خوبی میدانیم کــه تهران از پس یک دوره 14ســاله مدیریت اصولگرایان و تندروها امروز دردمنــد اســت. بحرانهــای موجــود و پیشروی تهــران هر فرد کمابیش آگاهــی را در وهله اول به این فکر متوجه میکند که شــاید بهتر آن باشــد که از مقابل ســیلاب پیشرو به آرامی کنار رفته و خود را در معــرض بلا قرار ندهد».او همچنین تأکید دارد «طبیعت شــهر ما، آبوهوا و زمین آن را فروختهاند و درعینحال ســازمانی با حدود 70 هــزار میلیارد تومان بدهی باقی گذاشــتهاند. ســازمانی عریض و طویل که تأمین بودجه ماهانه آن خود بهتنهایی به یک معضل جدی بدل شده است. فرونشست زمین، بحران ترافیــک، آلودگی هوا و دهها معضل دیگر با ادامــه روند فعلی نهتنها حلوفصل نخواهند شــد بلکه بیش از پیش در زندگی روزمره ما رخ خواهند نمود و شاید به همین دلیل است که شهردار فعلی در انتهای چاه شهرفروشــی، چاره کار خود را در این یافته که برای فرار از پاسخگویی و حسابکشی باید جایگاه ریاستجمهوری را هدف بگیرد؛ آرزویی که البته محال اســت».این فعال دانشجویی همچنین افزوده «ایجاد شفافیت برای مبارزه با فساد، ارتقای خدمات شــهری و توجه بیشتر به اقشار آسیبپذیر، حاکمیــت قانون و احیــای جایگاه شــورا بهعنوان پارلمان شــهر، ایجــاد فضا برای ســبکهای متنوع زندگی در شــهر و پاسداشت محیطزیست از جمله محورهای سیاســتهای کلان من اســت».به باور مؤمنی «شورا نهادی مردمی است که با حدود 250 هزار منتخب در سراسر کشور میتواند نهاد میانجی و رابــط بین مردم، جامعه مدنی و دولت باشــد اما متأســفانه هنوز بعد از چهار دوره نتوانسته جایگاه واقعــی خود را به دســت آورد و در فرایند زیســت شهروندان و بهبود کارکرد شهرداری به اندازه کافی مؤثر باشــد». به گفته مؤمنی، «شورا محمل اعمال قدرت مردم در برابر قدرت متمرکز و غیرپاســخگوی شهرداریهاســت. نقش اصلی شــورا دموکراتیک و مشــارکتی کردن اداره شــهر اســت و مکانیســم اجرای این نقش، تجمیع ظرفیت نهادهای مدنی و دخیلکردن شــهروندان در روند حل مسائل شهری اســت. تهران دارای 354 محله و 122 ناحیه و 22 منطقه است؛ آیا معماران و معتمدان و کارشناسان و شهروندان ساکن 354 محله بهطور واقعی درگیر مســائل محله خود هســتند؟ آیا بدون بازســازی و ترمیــم ســرمایه اجتماعــی میتوان در تهــران به توســعه پایدار دست یافت و شــهری برای زندگی توأم با رضایت شــهروندان ساخت؟ به باور من یک راه مطمئــن تأمیــن این ســرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت همه شــهروندان بهعنوان یکی از حقوق شهروندی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.