دستکاری آمارها در سالهای 1384 تا1392

Shargh - - سیاست -

درحالیکه میزان کالری مصرفی کشور آمریکا که از پرمصرفترین کشــورهای دنیا به حســاب میآید، در حدود ســههزارو 800 کیلوکالــری و از طرف دیگر ســازمان خواروبار ملل متحد )فائو( نیز میزان کالری مصرفی هر ایرانی را در سال 1392 در حدود سههزارو 200 کیلوکالری تخمین زده بود. در این تحقیق روابط بین عوامل تولید و آمارهای ارائهشــده نیز بررسی شد و روشهــای مختلف مطالعهشــده همگی تأکید بر وجود حبابهای معنیدار آماری در آمارهای بخش کشاورزی داشت. نبود تناسب بین میزان تولید و عوامل مؤثــر بر آن مانند قیمتهای داخلی، حجم واردات و شــکاف بین عرضه و تقاضا و حجم مصرف و مقدار مصــرف نهادههای تولید، نشــاندهنده تعارضهای عمیق آمارهای اعلامی بوده اســت. بررسیها نشان میدهد حباب بزرگی در آمارهای تولیدات کشاورزی ارائهشــده در کشور وجود دارد و آمار ارائهشده درباره افزایش تولیدات کشاورزی در سالهای بهویژه پس از خشکسالی سال زراعی 1386-1387 منطقی نبوده و میزان حباب آمارهای بخش کشــاورزی را 25 تا 30 درصد برآورد کرده اســت. در این گزارش با اشــاره به اهمیت واقعیبودن آمار بــرای تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، آمده اســت: در سال 1392 مجموعه مطالعــات و گزارشهای مراجــع علمی مختلف در تعامل با بانک مرکزی موجب شد اصلاح حباب آماری صورت گیرد و براســاس گزارش راستیآزماییشــده، آمار تولید محصولات کشــاورزی در ســال 1392 به میزان 97 میلیون تُن اعلام شــد و در برنامهریزیهای راهبــردی مــلاک ارزیابی قــرار گرفت. ایــن گزارش میافزاید: کاهــش واردات و بهبود پنج میلیارددلاری تراز تجــاری منفی بخــش کشــاورزی )کاهش تراز تجاری بخش کشــاورزی از منفی 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به منفی سه میلیارد دلار در سال 95( صحت آمار تولیــد 118 میلیــون تُن محصولات کشــاورزی در ســال 95 را تأیید میکنــد؛ بهطوریکه همزمان و متناسب با رشــد تولید، واردات محصولات کشاورزی به کشور کاهش داشته است؛ درحالیکه آمار اعلامی تولید 118 میلیونتُنی محصولات کشــاورزی در سال 1391 از ســوی وزارت جهاد کشاورزی دولت دهم در کنار آمار واردات شــشمیلیونو 691 هزار تُنی گندم، یکمیلیونو 680 هزار تُنی شــکر و یکمیلیونو 297 هزار تُنی برنج در این سال، شاهدی بر غیرواقعیبودن آمار اعلامی تولیدات دولت نهم و دهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.