شما سرت را بالا میگیری اما مردم پولش را میدهند

Shargh - - سیاست -

اگر مقام معظم رهبری بحث نرمش قهرمانانه را مطرح نمیکردند و رئیسجمهوری شــجاعت انجام توافق را نداشــت، به توافق نمیرســیدیم. توافق خیلی بیشــتر از خارجشــدن بدون توافق از پشــت میز مذاکره، شــجاعت میخواهد؛ چون در صورت خارجشــدن از مذاکــره، همه مردم با احساســات وطنپرســتی از مذاکرهکننده حمایت میکنند؛ آنوقت شاید شما ســرت را بالا بگیری؛ امــا مردم پولش را میپردازنــد؛ اما الان به لطف خدا، هم سرمان بالاست و هم از جیب مردم خرج نکردهایم.

درباره برجام فکر میکنم لازم است دنیا اجازه ندهــد برجــام نقض شــود و ما باید ایــن روند را تقویت کنیم؛ اما ما که نمیتوانیم عقلانیت طرف مقابل را تضمین کنیم...

من احساس میکنم با توجه به سابقه اجرای برجــام در این مــدت و تعهــدات برجامیای که بر عهده آمریکاســت، آنها متوقفکــردن اجرای تحریمها را تمدید خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.