مطالبات زنان در مسیر «تداوم»

Shargh - - سیاست - آذر منصوری

همانطور که بینندگان محترم اولین مناظره انتخاباتی به خاطر دارند، متأســفانه تنها موضوعی که حول محور زنان در این نشست مطرح شد، اشارهای به بحث اشتغال زنان داشت و کمتر به ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی ایــن حوزه مهم پرداخته شــد. از بعد اشــتغال زنان، به نظرم کارنامه دولت یازدهم، کارنامهاي پذیرفتني است؛ همانگونه که دولت توانســته نرخ بیکاری را نسبت به سال 84، کاهش دهد و تعداد زنان بیشتری به جمعیت شاغل کشور پیوستهاند. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که این آمار اشتغال در کشور از 84 تا امروز بیش از هفت درصد افزایش پیدا کرده و این مهم نشاندهنده این واقعیت است که زنان بهعنوان 50 درصد از جمعیت کشور از این روند افزایشی بیبهره نبودهاند. با این مقدمه میشود این تلقی را داشــت که در مناظرات پیشرو نیز کاندیداهای محترم کمتر به موضوعات حوزه زنان توجه نشان دهند و شاید اگر کاندیدایی در این خصوص نظری داشــت، لازم باشــد فارغ از رســانه ملی، در برنامههای تبلیغاتــی خود بــه این جمعیــت 50درصدی کشــور توجه کند و به صورت مفصــل برنامههای خود را براي مقولههــای برزمینمانده حوزه زنان جدیتر با مخاطبان خــود در میان بگذارد. در کارنامه دولت یازدهم، شــاهد توجه بیشتر به مطالبات زنان در روند سیاستگذاریهای کلان بودهایم و این را میشــود با مقایسه عملکرد آقای روحانی نسبت به دولت گذشته دریافت و از آن دفاع کرد. حضور زنان در معاونتهای مختلف ریاســتجمهوری، ریاســت کتابخانه ملی، فرمانداری و اســتانداری برخی از نقاط کشــور و... شــاهدی اســت بر تــلاش دولت در زمینه واگذاری مســئولیتهای مهم کشــوری به زنان. از ســوی دیگر، واکنش دولت به آزمون اســتخدامی که فرصتهــای کمتری را برای زنان نســبت بــه مردان در نظر گرفته بود و دســتور بازنگری این آزمون هم نشــان از اهتمام این دولت بــه تأمین حقوق زنان در حوزههای مختلف و تلاش برای کاستن از نابرابریهای جنسیتی در کشــور دارد. نابرابری فرصتها اگرچه سابقهاي طولانی دارد، اما این مخالفت توانست روزنه امیدی برای اهتمام نســبت به کمکردن تبعیض بین زنان و مردان در سطوح مختلف تحصیلی، اشــتغال، قوانین و... باشد. نگاهی به منشور حقوق شهروندی نیز این امید را ایجاد میکند که با تداوم و حضور دولت تدبیر و امید، شکافهای موجود در جامعه جنسیتی ایران کم شود و روند بهکارگیری زنان در مدیریتهای خرد و میانی کشــور ادامه داشته باشد. از ســوی دیگر ایــن امید هم مطرح اســت که در دولت دوازدهم، شــاهد حضور زنانی بیشتر در کابینه باشیم تا تداوم نگاه دولت آقای روحانی در حوزه زنان به دستیابی مطالبات بیشتر منجر شود. با چنین پیشفرضی، حضور گستردهتر زنان در فضای داخلی و عرصههای بینالمللی، مطالبه مهمی خواهد بود که زنان ایرانی در مسیر تداوم دولت تدبیر و امید خواهند داشــت. بهعنوان یک فعال حوزه زنان کــه در 12 دوره انتخابات ریاســتجمهوری فعالیت داشــتهام، آرزو دارم که آقــای روحانی با توجه به تســلطی که در حوزه مســائل حقوقی و فقهی دارند و جایگاهشــان بهعنوان شــخص دوم مملکت، زمینه و مقدمات حضور زنان در انتخابات بعدی کشور را فراهم کنند و در عبور زنان از کنار برداشــت شــورای نگهبان از واژه رجل سیاسی همراهشان باشند. این تلاش میتواند در دولت بعدی به اســتحکام هرچهبیشتر جایگاه زنان در کشــور منجر شــود و زمینهســاز کاهش آسیبهای اجتماعی نیز باشد. از یاد نبریم که چالشهای اجتماعی بیشــترین فشــار را بر زنان وارد میکند و این خوشبینی وجود دارد که با گســترش رفــاه و بیمههای اجتماعی، شاهد توجه بیشــتری به زنان آسیبدیده جامعه باشیم که خود معلول همین آسیبها هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.