کارگاه تولید مبل؛ راحتتر از مبل راحتی!

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

پریشبی در دو جشن مختلف، ۷0 زن و مرد در قم و اهواز دستگیر شدند. یکی از این میهمانیها در کارگاه تولید مبل در حاشیه شهر قم و میهمانی دیگر در یک پیتزافروشی در اهواز برگزار شده بود. به همین مناسبت ما منتظر بودیم آقای قالیباف بلند شــود برود این ۹۶ درصد را از دست آن چهاردرصد که دستگیرشان کرده بودند برهاند که متأسفانه خبری نشد.

ما پس از دیدن مناظره انتخابات و زدن گل جهانگیری و تکلازپشت قالیباف، ذوقزده شده بودیم و مشغول شادی پس از گل بودیم.

قصد مــا گرمکردن تنور انتخابات بود. به همین منظور اول داشــتیم خودمان را گرم میکردیم و تازه کمی هم سرمان گرم شده بود.

دستگیرشدگان گفتند: این دستگیرشــدگان گفتند: انجمن کارگاههای تولید مبل در حاشیه شهرها گفت:

برگزاری جشــن در کارگاه تولید مبل نشان از راحتی و باحالبودن مبلهای تولید داخل دارد.

هیچکجای دنیا و هیچ برند خارجی مبلی، توی کارگاهش و وســط آنهمــه تیروتخته و میخوچکــش و ســمباده امکان ندارد بتواند جشــن برگزار کند.

این انجمن افزود: تعدادی از شرکتکنندگان جشن در کارگاه مبل گفتند:

واقعا کارگاههای مبل تولید داخل از خود مبلی که در داخل تولید میشود راحتتر و بهتر هستند.

همچنین انجمن پیتزافروشان اهواز اعلام کرد:

برگزاری جشــن در پیتزافروشی که چیزی نیست، ما دفعه بعد میخواهیم مســابقه فوتبال در پیتزافروشــی برگزار کنیم. حالا ببین.

تلویزیون نیز اعلام کرد:

شهروندان عزیز توجه کنند که درست است که کاندیداها توی مناظره هرچه دلشان میخواهد میگویند، اما توجه کنید که خود کاندیداها که هرچی دلشــان میخواهد میگوینــد نمیتوانند هرکاری دوست دارند بکنند.

ستاد برگزاری انتخابات نیز گفت:

شهروندان محترمی که قصــد دارند خطقرمزها را رد کننــد، حتما باید در انتخابات بهعنوان کاندیدا ثبتنام کنند، بعد بیایند جلو تلویزیون خطقرمز را رد کنند.

به نظر ما موقع پخش مناظرهها حتما باید زیرنویــس کنند که این چیزها فیلم اســت و بینندگان توی خانه از این حرفها نزنند که برایشان قصه نشود.

بیخ قضیه:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.