الو شرق 88640260

Shargh - - سياست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

متأسفانه بلواری که واریانشهر را به مشکیندشت کــرج وصل میکنــد، فاقد روشــنایی لازم اســت. از مســئولان شــهری و اداره برق کرج خواهشــمندیم نسبت به تأمین روشنایی این بلوار و معابر و کوچههای شهرک واریان )رزکان نو( اقدامات لازم را انجام دهند.

کارت منزلت یا حقارت متروي شــهرداری: بعد از مدتها موفق به گرفتن کارت متروي شهرداری تهران شدیم که برای قشــر بازنشسته، به دلیل کمی حقوق واقعا مفید اســت. ولی مسئله این است که این کارت فقط یک بار در ســال قابل شــارژ است و آن هم فقط 15٠ هزارتومان درصورتیکه هرســاله کرایه اتوبوس و مترو افزایش مییابد ولی شــارژ یکباره همان مقدار قبلی است. امیدواریم برای رفاه حال بازنشستگان هم مقدار شارژ اضافه شود و هم اینکه هر موقع تمام شد بتوان مجددا آن را شارژ کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.