دهانتان را خرد ميکنيم

Shargh - - سیاست -

... مجري برنامه دولتي روز کارگر در مرقد مطهر امام راحل نشــان داد که بــراي برخيها پیروزي در انتخابــات و جمعآوري تكتــك آرا از حفظ حرمت و اهمیــتدادن بــه تكتــك رأيدهنــدگان مهمتر اســت. این مجري وقتي عــدهاي از کارگران حاضر در مراسم حین ســخنراني رئیس دولت، شعارهاي معیشــتي دادند، آنها را مزدور خواند و گفت: «شما پول گرفتهایــد و نیروي کار دهانتان را خرد ميکند.» فرض ميکنیم کــه معترضان، کارگران زیادهخواهي بودهانــد که بهزعم مجري، براي شــعار معیشــتي خــود محفل مناســبي انتخاب نکردهانــد و یا حتي عدهاي از رأيدهندگان ایراني هســتند که جیبشــان هــم پر اســت ولي شــعار الکي ميدهنــد، چگونه ميتوان حین ســخنراني رئیس دولــت و آنهم در مرقد امــام راحل، آنها را تهدید کــرد که دهانتان را خرد ميکنیــم! نامزدهایــي که چنیــن مجريها و گردانندگاني در آســتین دارند بایــد امنیت انتخابات و پرهیــز از دوقطبيها برايشــان مهمترین اصل در انتخابات باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.