ما تضمين روحاني هستيم

Shargh - - سیاست -

محمدرضا خاتمــی:

.. تجربیاتي کــه جامعه ما در طول این دو دهه کســب کرده اســت، این امر را سبب ميشــود. ميبینیم که آن چیز که بر عملکرد دولتمردان تأثیر ميگذارد بیش از اینکه خواســتهها و اراده خودشــان باشد، خواســتهها و اراده جامعه اســت. آقاي روحاني ایــن ویژگي را در خود نشــان داده کــه به افکار عمومي توجه دارد و قدرشــناس جریانهاي سیاســي و افکار عمومي است که به او قــدرت دادهاند. ایــن تضمین را خود مــا باید ایجاد کنیم. نظارت و مطالبات مردمي اگر کنار مســئولیت نباشــد، آن قــدرت ميتوانــد هرکســي را بلرزاند و بــه انحصارگرایــي و اقتدارگرایي ببرد. آنچه ســبب ميشود ما مطمئن باشیم که آقاي روحاني در دولت دومش دولت بهتر و کارآمدتري از دولت اول خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان است که ميتوانیم خواسته خودمان را محقق کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.