توليد و اشتغال کجای شعار شما است؟

Shargh - - سیاست -

در حاشــیه جلسه چهارشــنبه ششم اردیبهشت هیئــت دولــت، پوشــهای در دســتان محمدباقــر نوبخت ســخنگوی هیئت دولت و رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه دیده شــد که بــر روی آن عبارت «برنامــه دولت دوازدهــم؛ آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» نوشــته شــده بود. عباراتی با زمینه رنگ بنفــش که رنــگ انتخاباتی آقای روحانی اســت، تا نشــان دهد مقصود وی چیســت. اینکه جناب آقای نوبخت به عنوان ســخنگوی دولــت یازدهم، خود را در کرسی ســخنگویی دولت دوازدهم! نیز فرض نماید و شعار دولت دوازدهم را به این صورت برای عموم اعلام نماید، نکتهای قابلتأمل است و دعوت به قانونگرایی از کســانی که اینچنین قانونشکنی میکنند و افکار عمومی را به بازی میگیرند شنیدنی نخواهد بود. تبلیغ در جایگاه سخنگوی دولت برای یکــی از نامزدهای انتخابــات دوازدهم، قطعا امری خلاف قانون است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.