چرا به روحانی رأی میدهم؟

Shargh - - سیاست -

غلامرضا فلســفی:

... روحانی در نیمهراه اســت لذا نباید به عقب برگردیم و باید به عقلانیت و اعتدال او اعتماد کنیم. با امید به اینکه در دوره چهارساله دوم مسئولیتش با تشــکیل دولتی نیرومندتر و کارآمدتر، ضمــن رفــع موانــع و تســریع در ایجــاد تغییرات ملموس، بدون هراس بــه تعهدات معوقه خود به ملت جامه عمل بپوشاند؛ به روحانی رأی میدهم. به روحانــی رأی میدهم علیرغم برخی گلایههای اقتصادی که به دولت تدبیر و امید وارد است چراکه اذعان دارم در عین آواربرداری از هشت سال ویرانی دولتهای نهم و دهم، دولتش در چهار سال گذشته کارنامهای قابلقبول داشــته است. اگر اداره کشور با نفت 40 دلار آنهم با خزانه خالی، کاستن نرخ تورم از 44 درصــد به زیر 10 درصــد و افزایش تولید نفت تا مرز چهار میلیون بشــکه در روز تنها دستاوردهای دولت روحانی باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.