با مصائب فرهنگي چه کرديم؟

Shargh - - سیاست -

محمدكاظم انبارلويي:

این روزها نامزدهاي انتخاباتي ریاستجمهوري بیشــتر در مورد مشکلات معیشتي مــردم ســخن ميگویند. نظرســنجيها هم نشــان ميدهد که دیدگاههاي انتقادي مردم از دولت روي همین مســئله متمرکز اســت. رکود، بيکاري، تورم، تعطیلي بنگاههاي اقتصادي و قاچاق کالا، اذهان را به خود مشغول داشته اســت. حال آنکه مشکلات اجتماعي و فرهنگي ناشــي از این مصائب اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. نظام ما یک نظام دیني است که تمامقد در برابر فرهنگ منحط غرب ایســتاده است. هجوم غرب در حوزه فرهنگ به موازات هجوم آنها در حوزههاي اقتصادي، نظامي و سیاســي ظرف یک قرن اخیر، انکارناپذیر است. این هجوم پس از انقلاب شدت یافته و بيامان ضربات خود را بر پیکره نظام و مردم ما وارد ميکند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.