انتقاد وزیر امور خارجه از مخالفان توافق هستهای: شما سرت را بالا میگیری؛ اما مردم پولش را میدهند

برجام نبود، کدام برنامه رسيدگی به محرومان قابل انجام بود؟

Shargh - - دیپلماسی -

وزیــر امور خارجه کشــورمان با تأکیــد بر حضور همه مردم پــای صندوقهای رأی از تمام ســلایق، گفت: نوع انتخاب مردم مشــخص میکند کشور در چهار ســال آینده در چه مسیری حرکت خواهد کرد. برای تداوم اقتدار ایران، نیاز است سیاستهای چهار سال گذشته ادامه یابد.

برخی نکات مهم این گفتوگو که از ســوی زهرا اصغــری و اکرم احقاقــی، خبرنگاران دیپلماســی «ایسنا»، انجام شده، در ادامه میآید.

برخی از دوســتان مقداری به این موضوع آلرژی دارند که بپذیرند دیپلماسی میتواند تأثیرگذار باشد. این دوســتان تصور دارند کســانی که از دیپلماسی صحبت میکنند، به دیگر ابعاد اقتدار ایران توجهی ندارند؛ اما واقعیت این اســت که مــا همین قدرت را در گذشته داشــتیم و از همین امکانات برخوردار بودیــم، ولی نه به هیچ اجــلاس بینالمللی دعوت میشــدیم و نــه در هیچکجا کســی مــا را تحویل میگرفــت. از طرفــی هر روز فشــارهای جدیدی بر مردم وارد میشد... . برای اصلاح آنچه در آن هشت سال رخ داد، نیاز به زمان داریم.

امروز ســرمایهگذاران خارجی در بازار ایران حضور دارند، بانکهای خارجی با ایــران تعامل میکنند و ما کمتر ناگزیر میشویم پول خود را با چمدان حملونقل کنیم. در مقطعی میلیاردها دلار از درآمدهای مردم در اختیار کســانی قرار گرفت که معلوم نیســت به بهانه دورزدن تحریمهــا، چگونــه آن امــوال را حیفومیل کردند. دهها میلیارد دلار از پولی که مردم این کشور به هر دلار آن نیازمند هســتند، به خاطر تحریمهایی که به دلیل توجهنداشــتن به واقعیتهای بینالمللی به این کشور تحمیل شد، هدر رفت.

وزارت خارجه در این مدت تلاش کرد موانعی را که باعث قفلشــدن فعالیتهای اقتصادی خارجی کشــور میشــد، رفع کند. پیش از آن مجبور بودیم برای دورزدن تحریمها، 35 میلیــارد دلار در اختیار کســانی قرار دهیم که معلوم نیســت این پولها را چگونــه حیفومیل کردند و کجا بردند. همچنین در آن مقطع به خاطر تحریمهــا، مجبور بودیم مقادیر زیــادی از ذخایــر ارزی خود را بــرای مبادله با دیگر کشورها به ارز محلی تبدیل کنیم یا از این سرمایهها بهعنوان ضمانت ســرمایهگذاری استفاده کنیم، ولی اکنون این موانع برداشــته شده است. امروز با همه کشورها بر اساس روند عادی همکاری میکنیم.

اطمینــان داشــته باشــید صدها ســرمایهگذار کارآفرین و بنگاه اقتصــادی که به ایران آمده بودند، نمیخواســتند با ســفر به ایران وقت و پول خود را تلف کنند یا برای نشــاندادن حمایتشــان از کسی این ســفرها را انجام ندادهانــد...؛ این رفتوآمدها و گفتوگوهــا در نهایت تبدیل به قرارداد میشــود و این قراردادها به ســاخت کارخانه، افزایش صادرات و هرآنچــه نیاز کشــور اســت، تبدیل خواهد شــد. بهطــور مثال، دربــاره موضوع خریــد هواپیما، نگاه کنید همین دوســتانی که از خریــد هواپیما با عنوان «پرواز هواپیماهای کاغذی در فضای انتخابات» نام میبردنــد، اکنون این هواپیماهای کاغذی روی زمین اســت و خود آقایان بر آن سوار شدهاند. برای همین هواپیماها بیش از دو سال مذاکره شد.

ما میتوانیم در بخش صــادرات خدمات فنی و مهندســی نیز گامهای خوبی برداریم. صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور میتوانند میلیاردها دلار سالانه برای کشور درآمدزایی داشته باشند، ولی به خاطر موانع بانکی دوران گذشــته که از کاغذپاره خطابکــردن تحریمها به وجود آمده بود و مردم ما را به آن وضعیت کشــانده بود، نمیتوانستند در این ارتباط اقدامی انجام دهند.

تحریمها صادرات نفت ایران را در یکسالونیم تا دو سال از دومیلیونونیم بشکه به ۹۰۰هزار بشکه رســاند. علاوه بر کاهش صادرات نفت، آمریکاییها و اروپاییها بازار را طوری از نفت اشــباع کردند که نهتنها نفت گران نشــد، بلکه ارزان هم شــد و نفت در دولت دهــم از ۱۰۷ دلار، روند نزولی به ســمت ۹۶ دلار را در اوج تحریمها شــروع کرد. بر اســاس قطعنامههایــی که در دولت دهــم در کنگره آمریکا با پشــتوانه تحریمهای شورای امنیت صادر شد، اگر همان روند گذشــته ادامه مییافت، امروز صادرات نفتمان به کمتر از 2۰۰ هزار بشکه میرسید. سؤال من این اســت که با این میزان صــادرات کدامیک از برنامههای عادی کشــور اجراشدنی بود؟ کدامیک از برنامههای رسیدگی به محرومان میتوانست انجام شــود؟ اما این هم پایان کار نبــود. روزهای ابتدایی شــروع به کار دولــت یازدهم، قانونــی در مجلس نمایندگان آمریکا که مدتها درباره آن بحث شــده بود، به تصویب رســید که بر اساس آن، فروش نفت ایران در مدت کوتاهی به صفر میرســید و بر اساس آن قانون، دولت آمریکا دیگر نمیتوانست حتی با ما مذاکره کند؛ چون دیگر اختیار تعلیق یا لغو تحریمها را نداشت و این مســئله به اجازه سنا منوط میشد. همچنین اگر از سوی سنا این قانون تصویب میشد، وارد بحرانی میشدیم که آن بحران نه اینکه بگویم به جنگ؛ اما حتما به شرایط تندتری میانجامید. ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.