در جستوجوی نقطه مشترك

مرکل پس از 2 سال با ولادیمیر پوتین در سوچی دیدار کرد

Shargh - - جهان -

آنگلا مــرکل در حالي امارات را ترك کرد که دیدار بعدی در ســوچی در انتظار او بود. او با «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهوری روســیه، در این شــهر دیدار کرد؛ دیداری بسیار کوتاه. گفتوگو با پوتین نیز مانند دیدار او از عربستان سعودی، تدارکی برای نشســت گروه 20 G20() است که در ماه جولاي در هامبورگ برگزار خواهد شد.

به گزارش دویچهوله، تماس رهبران روســیه و آلمان همزمان با کاهش سطح روابط مســکو با اتحادیه اروپا، تنزل یافته بود. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمــان، جزء آن دســته از سیاســتمدارانی اســت که حامــی تحریمهای ضدروسی اتحادیه اروپا، مخالف الحاق شــبهجزیره کریمه در سال 201۴ به روســیه و مخالف حمایت مسکو از جداییطلبان شــرق اوکراین بوده است. واکنش مسکو به این تدابیر هم تحریم محصولات کشاورزی غرب بود.

بنابراین مناســبات روســیه و آلمان چندان گرم نیست. مرکل در حقیقت میخواست زمانی به روسیه سفر کند که اوضاع در اوکراین کمی بهبود پیدا کرده باشد؛ اما فرارسیدن هفتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، مناسبتی نیست که او بتواند آن را نادیده بگیرد. سال گذشته این پوتین بود که به برلین آمد.

به عقیده «آندری کلیموف»، معاون رئیس کمیته امور بینالملل شورای فدراسیون روسیه، صدراعظم آلمان به روسیه آمد تا اطمینان پیدا کند نشست ســران گروه 20 حتما نتیجه موفقی خواهد داشت؛ ضمن اینکه او قصد دارد روش مؤثرتری در برخورد با روسیه پیدا کند که این مسئله در آستانه انتخابات در آلمان، برای او اهمیت زیادی دارد؛ برای اینکه او بهخوبی میداند در آلمان عده زیادی خواهان بهبود روابط با مسکو هستند.

کلیموف به روزنامه «ایزوســتیا» گفته اســت: «بعد از خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا و بیعلاقگی دولت جدید آمریکا به مســائل مربوط به اروپا، آنگلا مرکل به اصلیترین هدایتکننده اتحادیه اروپا تبدیل شــده و به همین دلیل، مایل اســت مقام صدراعظمی را از دســت ندهد و بــرای این منظور باید خطمشــی درستی در برخورد با روســیه داشته باشد و سفر او به روسیه میتواند به بهبود روابط دوباره مسکو و برلین منجر شود. مقامات مسکو که برای چنین هدفی کاملا آماده هستند».

«الکســاندر رار»، مدیر بنیاد آلمان-روسیه و کارشــناس برجسته مسائل روسیه در آلمان، نیز معتقد اســت برای تحقق برنامه راهبردی آنگلا مرکل، لازم اســت تا از تیرگی بیشتر روابط با روسیه اجتناب شود؛ ضمن اینکه بهبود روابط با مسکو به تحقق اجرای توافقنامه مینسک، برای حلوفصل اوضاع در شرق اوکراین هم کمک خواهد کرد که این موضوع نیز برای برلین اهمیت زیادی دارد.

«بیثباتی شرق اوکراین و الحاق غیرقانونی شبهجزیره کریمه به روسیه»، مواردی هستند که به گفته «اشتفان زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان، روابط دو کشور را تحتتأثیر قرار دادهاند. با وجود این، دیالوگ میان روسیه و آلمان هرگز گسسته نشده است. جنگ داخلی در سوریه نیز ازجمله مسائلی است که بدون روسیه حلشدنی نیست. نقش روســیه در حمایت از «بشار اسد»، رئیسجمهوری ســوریه و حضور این کشور در شــورای امنیت سازمان ملل، هرگونه تلاش بینالمللی را برای حل بحران ســوریه بدون همکاری روسیه، غیرممکن کرده اســت. یک ســخنگوی دولت آلمان کمی قبل از سفر مرکل گفته اســت هدف مرکل از این سفر، رســیدن به یک راهحل سازنده با مسکو است.

موضوعی به نام ترامپ

یکی دیگر از مسائلی که مرکل باید خود را در آستانه نشست گروه 20 برای آن آماده کند، سیاست آمریکا در دوره «دونالد ترامپ»، بهویژه سیاست او در قبال تجارت جهانی و حفاظت از محیط زیســت اســت. از آنجا که سیاست خارجی ترامپ پیشبینیپذیر نیســت، میان ترامپ و پوتین تابهحال ملاقاتی رخ نداده اســت و با توجه به مسائلی که پیرامون رابطه تیم ترامپ با روسیه در ماههای اخیر مطرح شــده اســت، میتوان انتظار داشت که نزدیکی این دو رئیسجمهور در نشســت گروه 20، چندان میســر نباشد و مرکل میتواند در ایــن رابطه نقش یک میانجی خوب را بازی کند. این در حالی اســت که رؤسایجمهور آمریکا و روسیه در پی تشدید تنشها در شبهجزیره کره، برای اولینبار پس از حمله اخیر واشــنگتن به ســوریه با یکدیگر گفتوگو کردند و بنا به گفته مقامات آمریکایی، موضوع ســوریه و بحران کرهشــمالی محور این مذاکرات بوده اســت. پوتین پیش از این به دلیــل حمله مرگبار آمریکا به پایگاه هوایی در ســوریه از دیدار با «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه آمریکا، امتناع کرده بود. اکنون ترامپ قرار است پس از این مکالمه تلفنی، با مشاور امنیت ملی خود دیدار و تبادل نظر کند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که ماه گذشته پوتین ادعا کرده بود روابط میان روسیه و آمریکا از زمان رویکارآمدن میلیاردر نیویورکی در کاخ سفید، نه بهبود یافته و نه بیش از گذشته بدتر شده اســت. دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود با این حال به تحسین «مــرد قدرتمند کرملین» پرداخته و متعهد شــده بود برای مقابله با داعش، بــا پوتین همکاری کند؛ اما اکنون با توجه به حضور هر دو کشــور در بحران سوریه و ادعای «کیم جونگ اون»، رهبر کرهشمالی برای «محوکردن آمریکا از روی زمین»، بدترشدن روابط میان دو کشور این خطر را دارد که سراسر جهان بیثباتی بیسابقهای را تجربه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.