فراخوان عکاسی سمپوزیومبینالمللی مجسمهسازی

Shargh - - هنر -

ســازمان زیباسازی شــهر تهران همزمــان با هشــتمین ســمپوزیوم بینالمللی مجسمهســازی شــهر تهران، دومین مســابقه عکاســی از این رویداد هنــری را برگزار میکند. به گــزارش روابطعمومــی و امور بینالملل ســازمان زیباســازی شهر تهران، دومین دوره مسابقه عکاسی سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران با هدف بهتصویردرآوردن آثار هشــتمین دوره ســمپوزیوم تهران در دو بخــش عمومــی و حرفهای برگزار میشــود. در بخش عمومی عکسهایی از هشــتمین سمپوزیوم بینالمللــی مجسمهســازی تهران میتواند شــرکت کند که با موبایل و دوربینهــای معمولــی گرفتــه شده باشــد. در بخش حرفهای این مســابقه عکسهایی از هشــتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران حضور مییابند که عکاســان حرفهای با دوربینهای با کیفیت بالا عکاسی کرده باشــند. شرکت برای تمامی هنرمنــدان و علاقهمندان به عکاســی در این جشنواره آزاد است و علاقهمنــدان این فرصــت را پیدا کردهانــد کــه از ۱0 اردیبهشــتماه مصــادف بــا برگــزاری هشــتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی شــهر تهران تا 22 اردیبهشــتماه بــه عکاســی از این رویــداد هنری در محل بــرج میــلاد بپردازند. در این جشــنواره هر عــکاس میتواند حداکثر ۱0 قطعه عکس به صورت رنگی یا سیاه و سفید برای شرکت در فراخوان انتخاب و از طریق سامانه در نظر گرفتهشــده که آدرس آن در سایت سازمان زیباسازی شهر تهران www.zibasazi.ir() ذکر شده است، با حداکثر حجم مجموع عکسهای ارســالی پنج هــزار کیلوبایــت و با سایزهای حداقل ۶00 در ۸00 پیکسل و حداکثــر 7۶۸ در ۱02۴ پیکســل ارسال کند. به برگزیدگان این رویداد هنری که از سوی هیئت داوران این جشنواره متشــکل از سه کارشناس و هنرمند انتخاب میشوند جوایزی اهدا خواهد شد. در بخش عمومی این رویداد عکاسی به برگزیدگان اول تا سوم دیپلم افتخار و بهترتیب یک قطعه ســکه تمامبهــار آزادی، یک قطعه نیمســکه بهــار آزادی و یک قطعه ربعســکه بهــار آزادی اهدا میشــود. در بخش حرفــهای این رویــداد نیز بــه نفرات اول تا ســوم علاوه بر دیپلم افتخار بهترتیب مبلغ ۳0 میلیون ریــال، 20 میلیون ریال و ۱0 میلیــون ریال اهدا خواهد شــد. همچنیــن یک جایزه ویژه از ســوی هیئت داوران شــامل دیپلم افتخار به همراه مبلــغ 20 میلیون ریال به عــکاس برگزیــده با عنــوان برترین اســتعداد جوان اهدا خواهد شــد. علاقهمندان به حضور در این رویداد هنری میتوانند تا 22 اردیبهشت آثار خود را روی سایت سازمان زیباسازی بــه نشــانی )www.zibasazi.ir( آپلود کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.