جدول2813 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- زمینه- قســمت کوچکــی از خمپاره که بر اثر انفجار جدا شــده باشــد- ارزیابیکردن- بانگ چوپــان 2- واگذارکردن- غریبه نیســت- سرشــار 3- ســوره شــصتوچهارم قرآن- آشــکارکنندهشــهر ایتالیایی که ســاکنانش با قایق تردد میکنند ۴- دادوســتد- قومی از نژاد هندواروپایی ۵- نوعی طلاق- اثر مشهور صادق هدایت- گوش ۶- فرشته مهر در آیین زرتشتی- جانشــین کیخسرو ۷- ابزار، وسیله- نوعی یخچال- مخزن جمعآوری فاضلاب 8- در خانه صاحبش شــیر اســت- پشت گرم- از باشــگاههای فوتبال اســپانیا- تلخ ۹- سر و صداآکنده- شمشــیر دفاعی ژاپنی ۱۰- از خود گذشتهشیطان ۱۱- دســت مالیدن- دوسویه- پهناور ۱2- شــاعر سرشناس ادبیات شــیلی- شلوغی و هیاهو ۱3- اهل شــهر بادگیرهــا- بدون آســتر- از توابع اســتان یزد ۱۴- تجهیز شــده- بیبنیاد- کشــوری در شــبه جزیره هندوچین ۱۵- مذکــر- قید زمانچیرهدستی- خطکش مهندسی.

عمودی:

۱- قوم مغول- این بیماری منجر به کاهش آب و املاح بدن میشــود- خجســتگی 2- از ماکیانهمه- متنفــر و بیزار 3- فراگیر بودن- اندوهگین و غصــهدار ۴- فرمانبرداری- گهواره- روادید ۵- زیبا و دلفریب- معاشــرت ۶- فرخنده- مادر اسفندیار در شــاهنامه ۷- ســراینده مجموعه شــعر هوای تازه- منطقه خوش آب و هوای تابستانی- شیرینی ســوغات کرمانشــاه 8- عنصری که برخی از خواص فلزات و غیرفلزات را دارد- نامهنگاری ۹- از مذاهب اســلام- صمغ برخی درختان- توبه ۱۰- تأمینکننده معــاش افراد خانواده- درخشــندگی ۱۱- آشــفته و ســرگردان- پیامبر قوم ثمــود ۱2- دربرگرفتن- پس از آن- شــهر زیتون ۱3- زمان مطابــق با یک رویداد تاریخی- خریدوفروش اشیای دست دوم ۱۴- عنصر شیمیایی با نشــانه He در جدول تناوبی- دیدهها در طلب لعل... خون شــد- نیــرو ۱۵- درنده جنگلینوعی انگور بیدانه- جشن ازدواج.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.