تورنادو در کمین است

Shargh - - روزنامه -

آنچه در کنتــن تگزاس رخ داده و در این عکــس بهخوبی واضح اســت، هیچ بعید نیست در دیگر ایالتهای جنوبــی و غرب میانه هــم رخ دهد. این تصویر نتیجه یک توفان سهمگین و قدرتمند اســت؛ توفانی که کنتن را در هم کوبیــده و آخرهفته این مردم را تلخ کرده اســت. اهالــی لوئیزیانا، میســوری، میسیســیپی، تنسی و آرکانزاس گــوش به زنگ باشــد که تورنادو در کمینشان است.

نــه تنهــا تورنادو کــه بارشهای ســیلابی. تورنادو در کنتن جان ۱۴نفر را گرفته و خســارات مالی فراوانی به جا گذاشته است. عکس : EPA

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.