شب جادوگران

Shargh - - روزنامه -

اهالــی آلمــان، هلنــد و چــک هم آخرین شــب بهــار و آغاز تابســتان را در میــان آتشهــای برافروختــه برفــراز کوهســتانهای جنگلــی جشــن میگیرند، تا شــاید جادوگران دردهایشــان را جادو کنند و سلامتی را بــه آنها بازگردانند. شــب، شــب جادوگــران اســت. آنهــا لبــاس جادوگــران به تــن میکننــد و روح والپــورگای مقدس را صدا میزنند تا به کمکشــان بیایــد همانطور که در قرن هشتم به کمک ســاکنان آلمان آمده اســت. در افســانههای آلمانی والپورگاری مقدس، مراقب ســلامتی این سرزمین بوده است. عکس: آسوشیتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.