ثابت کردم یک نابغه هستم

رضا علیپور، سریعترین سنگنورد دنیا در گفتوگو با «شرق»:

Shargh - - ورزش - سارا گودرزی

قهرمانــی و رکوردزنی رضا علیپور در مســابقات جام جهانی ســنگنوردی 2017 چیــن، در حالی مهمترین اتفاق چند روز اخیر ورزش ایران بود که آنطور که باید و شاید در رسانهها و بدنه ورزش کشور به آن پرداخته نشد. اما در مقابل رسانههای خارجی معتبر نظیر شبکه سیبیســی کانادا این عملکرد درخشان او را ستودنی دانست و نوشت: یوزپلنگ ایرانی نام خود را بهعنوان « اوسین بولت سنگنوردی سرعت مطرح کرده است . » علیپور خــودش هم از اینهمه بیتفاوتی مســئولان گلهمند اســت؛ طوریکه میگوید اگر شرایط به همین شــکل ادامه پیدا کند، ورزش را کنار خواهد گذاشــت. سنگنورد 22ســاله قزوینی که دو عنوان قهرمانی دیگر در رقابتهــای قهرمانی جهان اســپانیا و چین را در کارنامه دارد، اینبار در مسابقات جام جهانی نانجینگ چین دستبهکار مهمتری زد. او علاوه بر اینکه صاحب مدال طلا شــد، رکورد سنگنوردی ســرعت دنیا را 10 صدمثانیه بهبود بخشــید و از آن خود کرد. او در همه مراحل این مسابقات توانست رکورد کمتر از شش ثانیه را ثبت کند و در نیمهنهایی نیز بــا زمان پنجثانیهو ۴۸ صدم ثانیه، رکورد دنیا را کــه متعلق به دانیل بودیرف با زمان پنجثانیهو ۵۸ صدم ثانیــه بود، 10 صدم ثانیه جابهجا کــرد. علیپور در فینال نیز بــا زمان پنجثانیهو ۵۴ صدم ثانیه بر سنگنورد روس غلبه کرد و به عنوان قهرمانی دست یافت. در ادامه گفتوگوی شرق را با « » رکورددار سنگنوردی سرعت جهان میخوانید.

رکوردزنی و قهرمانی شــما در جام جهانی چین واقعــا همه را غافلگیــر کرد؛ آن هم در رشــتهای که کمتر دیده میشــود و مســئولان اهمیتی به آن نمیدهند. خودتــان فکرش را میکردید این لحظه را در چین ببینید؟

آرزوی مــن این بود کــه روزی بتوانم رکــورد دنیا را بزنم. شــب و روز هم به این امیــد تمرین میکردم. از همــه چیــز گذشــتم. تفریــح و خوشگذرانــی را کنار گذاشــتم تا به آرزویم برســم. به نظــر من ارزش رکوردزدن از قهرمانی خیلی بالاتر اســت. خوشحالم که به هدفی که داشتم رسیدم و ثابت کردم یک نابغه هســتم. من با کمترین و محدودترین امکانات توانستم رکورددار جهان شــوم. من حتی در تمریناتم ۱۸ صدم ثانیه پایینتر هم رکورد دنیا را زده بودم.

واکنش رقبا به اینکه رکــورد دنیا را زده بودید، چطور بود؟

واکنشی نمیتوانستند داشته باشند، همه حیرتزده بودند. سطح مسابقات واقعا بالا بود. با توجه به اینکه ســنگنوردی ســرعت به جمع رشــتههای المپیکی اضافه شــده و قرار است در المپیک ۲۰۲۰ توکیو باشد، همه کشــورها با بهترین نفرات خــود به این رقابتها آمده بودند؛ چون میخواستند به سنگنوردی بهعنوان یک رشته المپیکی نگاه کنند.

قطعا شما با این رکوردی که در مسابقات جهانی زدید، جزء مدالآورهای المپیک خواهید بود؟

بله، چراکه نه. اما هیچچیز معلوم نیســت. شاید تا آن موقع ورزش را کنار گذاشتم.

چرا؟

به خاطر اینکه دیگر از این شــرایط خســته شــدم. تــا کی بدون هیچ امکانات و پولــی تمرین کنم و دیده نشــوم. شــما فکر کردید زدن رکورد دنیا کار آســانی اســت. امکانات قزوین در حد کشوری است. من تمام این ســالها بدون مربی و بــا برنامههای خودم تمرین کردم. بدون اینکه حریف تمرینی داشته باشم به اینجا رســیدم. شــاگردهایم که از خودم کوچکتر هســتند، حریف تمرینیام هستند. من اگر امکانات داشتم و دیده میشدم سه سال پیش رکورد دنیا را میزدم.

درســت میگوییــد، ســنگنوردی جــزء آن رشــتههایی اســت که مســئولان ورزش کلا آن را نادیده گرفتهاند!

پاداشــی که برای من بــرای قهرمانی و جابهجایی رکــورد جهان گرفتم، ۱۰ ســکه طلا بــوده که از طرف رئیــس فدراســیون گرفتم. نه شــغلی دارم و نه منبع درآمدی. هزینه اردوها و تمرینات و حتی مسابقههای خارجی کــه در آن شــرکت میکنــم، از جوایز نقدی همین رقابتهای خارجی است. حمایتهای مسئولان وزارت ورزش باید فراتر از این ۱۰ سکه طلا باشد. وقتی من ورزشکار با بدترین شــرایط خودم را ثابت میکنم؛ پس قطعا اگر امکانات بیشــتری داشــته باشــم، بهتر ظاهر میشــوم. بهخصوص اینکه ســنگنوردی الان المپیکی شــده و میتواند به جمــع مدالهای ورزش ایران در ایــن رویداد بزرگ اضافه کنــد؛ این یعنی یک اتفاق مهم که نباید مسئولان از آن غافل شوند.

برنامه بعدیتان چیست؟

ســه ماه دیگــر جام جهانــی لهســتان را پیشرو دارم کــه ورودی آن را در ســال ۲۰۱۶ کســب کردهام. این مسابقات از سطح بســیار بالایی برخوردار است و بعد از المپیک یکی از مهمترین رقابتهای ماست که هر چهار ســال یک بار برگزار میشود. البته مسابقات جهانی ســوئیس و فرانســه هم در برنامهام هســت. آرزویم این است در تکتک این مسابقات قهرمان شوم و رکورد بزنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.