ژسرتمزگشاییاز همکا طلبرکیهااری اشنهرداه رآی ته و با قراانیبکز شنجاهنریدار

Shargh - - سیاست -

ایلنــا، مهــدی الیاســی:

رمزگشــایی از همکاریهای شهرداری تهران و بابک زنجانی، بیتردید به حل بسیاری از ابهامــات ســالهای اخیر کمک میکنــد. محمدباقر قالیباف در اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاســتجمهوری با استناد به عکســی که در آن حسن روحانــی در حال اهــدای لوح تقدیر بــه بابک زنجانی است، تلاش کرد پدیده بابک زنجانی را به حسن روحانی منتســب کند.توضیح حســن روحانی در همــان برنامه مناظره، کاملا گویای بیربطبــودن ادعای قالیباف بود و نیاز به توضیحات بیشــتر نیست؛ اما جالب اینجاست که مدعیان اصولگرایی که در دولت قبل در وزارت نفت و در شهرداری تهران به شراکت و همکاری اقتصادی با بابک زنجانی مشــغول بودند، اینک با ژســتی طلبکارانه و در تلاشی مضحک، سعی در تبری از بابک زنجانی و انتساب وی به دولت روحانی دارنــد. دراینباره ذکر نمونههایی از همکاری اقتصادی اصولگرایان و ازجمله شــهرداری تحت ریاست محمدباقر قالیباف با بابک زنجانی، خالی از لطف نیست.

ســکانس اول: جلســه بــرای تعییــن تکلیــف بدهیهای زنجانی

در تاریــخ 09/23/1391 در جلســهای کــه در دفتر وزیر ســابق با حضور وزیر وقت نفت )رســتم قاسمی(، مدیران ارشد شــرکتهای ملی نفت ایران و نیکو و HK و آقای بابک زنجانی تشــکیل شــد، موضوع خرید نفت و فراوردههای نفتی از ســوی بابــک زنجانی و همچنین پرداختنشدن بهای محمولات از سوی نامبرده، مطرح شد. این جلسه با هدف تعیین تکلیف حسابهای مابین شــرکت ISO (متعلق به آقای بابک زنجانی( و شرکت HK متعلق به شــرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد میشود که:

* ظــرف یک هفته معــادل 520 )پانصدوبیســت( میلیون یورو به حســاب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.

* ظــرف حداکثــر 15 روز معــادل 400 )چهارصد( میلیون یورو بــه پیمانکارانی که از طرف شــرکت نیکو معرفی میشوند، پرداخت کند.

* مانــده بدهی شــرکت ایــزو معــادل مبلغ 982 )نهصدوهشــتادودو( میلیــون یورو به اســتثنای بهای میعانــات گازی Condensate کــه مبلــغ آن 647 )ششــصدوچهلوهفت( میلیــون یــورو اســت، در سررسیدهای تعیینشده به شرکت HK بپردازد.

* سررســید پرداخــت بهــای میعانــات گازی Condensate از 120 روز )چهــار ماه( به 210 روز )هفت ماه( اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات، حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود.

موارد ذکرشده در صورتجلسه روز پنجشنبه مورخ 1391/9/23 به امضای حاضران در جلسه میرسد.

سکانس دوم: بابک زنجانی تحریم میشود

یک هفته بعــد؛ یعنی روز جمعه مورخ 1391/10/01 (2012/12/21( بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی ‪F.I.I.B. First Islamic InVESTMENT(‬ Bank ) متعلــق به بابک زنجانی کــه متعهد اعتبارات اسنادی L/C() مربوط به خرید نفت و فراوردههای نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن در تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

با قرارگرفتن بابک زنجانی، شرکتها و بانک متعلق به او در فهرســت تحریم اتحادیــه اروپا و ایالات متحده آمریــکا، اقداماتی برای حفظ حقوق شــرکت ملی نفت ایران )مطالبات شــرکت HK) به عمل آمــد؛ ابتدا وزیر وقت نفت کارگروهی متشــکل از: مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر، رئیس وقت ســازمان حراست نفت، مدیرکل وقت انــرژی وزارت اطلاعات و مدیر شــرکتهای نیکو و HK را مأمــور وصــول مطالبات و پیگیری آزادســازی وجوهی که بنا به ادعای بابک زنجانی به دلیل تحریمها در خارج از کشــور توقیف شده بود، کرد. در مرحله اول، تصمیم گرفته شــد محمولههای نفتــی و فراوردههای تحویلدادهشــده کــه فروختــه نشــده و در مخــازن یا کشــتی نگهداری میشــود، مسترد شــود. در این راستا، در صورتجلســه مورخ 10/27/1391، صورتجلســه 1391/10/30 و صورتجلســه مورخ 12/20/1391 که به امضای بابک زنجانی نیز رسیده، مقرر شد میعانات گازی Condensate() و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی به نمایندگان شرکت HK تحویل داده شود.

سکانس ســوم: ادعای واریز 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی

در رونــد پیگیری برای وصول مطالبات از شــرکت ‪ISO( International Safe Oil‬ ) متعلــق بــه بابــک زنجانــی، وی اعلام کرد حدود چهــار میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن، تعدادی شــرکت و همچنین املاک از آن سازمان خریــداری کند. زنجانی اعــلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تأمین اجتماعی را معادل بدهی خود بــه وزارت نفت کاهش دهد تا قســمتی از وجوه نزد ســازمان تأمیــن اجتماعی برای مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تأییدیه بانک مســکن، اعلام کرد معادل مبلــغ 442،524،454،500 ین ژاپن به حســاب بانک مسکن به نفع سازمان تأمین اجتماعــی واریز کرده که بانک مســکن نیــز با افتتاح حســاب ارزی به نام ســازمان تأمین اجتماعی، مبلغ گفتهشــده را به حساب آن سازمان منظور کرده است. بابــک زنجانی با ارائــه پنج برگ چک بانک مســکن هرکدام به مبلــغ 88،904،890،900 ین ژاپن بر عهده ســازمان تأمین اجتماعــی، اعلام کرد در قبــال واریز وجوه ارزی به حســاب ســازمان تأمین اجتماعی، این چکهــا را دریافت کرده و آماده اســت چهار برگ از چکها را در اختیار شــرکت ملی نفت ایران قرار دهد تا با وصول مطالبات نفت از محل وجوه نزد ســازمان تأمیــن اجتماعی، چکها به آن ســازمان تحویل داده شــود. در تاریــخ 11/15/1391 بابــک زنجانی در نامه شماره 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 224،302،860،000 یــن ژاپن )حدود 22 میلیارد یورو( از وجوه نزد سازمان تأمین اجتماعی، به حساب شــرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود.پس از مذاکرات با مدیرعامل وقت ســازمان تأمین اجتماعی )ســعید مرتضوی(، جلســهای در تاریخ 1391/11/24 با حضور وزیر نفت )رســتم قاسمی(، مدیرعامل وقت شــرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل وقت ســازمان تأمیــن اجتماعی )ســعید مرتضوی( و کارشناســان ذیربط در وزارت نفت برگزار و مقرر شــد که سازمان تأمین اجتماعی پس از کســب اجازه از رئیسجمهور وقت )محمود احمدینژاد(، حجم فروش شــرکتها و اموال به بابک زنجانی را معادل طلب شرکت ملی نفت از نامبرده کاهش دهد و وجوه آن را به حســاب شــرکت ملی نفت ایران واریز کند. در رابطه با جلسه مورخ 11/24/1391، نامه شــماره 12047/ص/م مورخ 1391/11/30 با امضای وزیر وقت نفت )رستم قاسمی( به ســازمان تأمین اجتماعی ارســال شد. همچنین در راستای توافقات جلســه مورخ 11/24/1391، شرکت ملــی نفت ایــران اقدام بــه افتتاح حســاب ارزی در بانک مســکن کرد و در نامه شماره ممع/9149 مورخ 1391/11/28 مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران ،از ســازمان تأمین اجتماعی خواســته شد که در قبال چهار فقره چک صادره قبلی سازمان تأمین اجتماعی، برعهده بانک مسکن، یک فقره چک معادل ‪،563 600،‬ ‪355 ،619‬ ، ین ژاپن در وجه حساب شرکت ملی نفت ایران نزد بانک مســکن صادر و تحویل شود. در همین رابطه بابک زنجانی نامه شماره 522/هـ س/91 مورخ 1391/11/24 را بــه مدیرعامــل وقت ســازمان تأمین اجتماعی )سعید مرتضوی( ارسال کرد.

با ارســال نامههای وزیر وقت نفت )رستم قاسمی( و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران به ســازمان تأمیــن اجتماعی، ســعید مرتضــوی، مدیرعامل وقت ســازمان مزبور، اعلام کرد کــه رئیسجمهور )محمود احمدینــژاد( دســتور داده اســت وجــوه ارزی کلا به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود تا پس از اعلام وصول از ســوی بانک مرکزی، دســتور لازم برای اختصاص وجوه به شرکت ملی نفت و تأمین اجتماعی داده شود. بههمینمنظور جلسهای در تاریخ 1391/12/15 با حضور وزیر نفت وقت )رستم قاسمی(، رئیــس کل وقــت بانک مرکــزی )محمــود بهمنی( و مدیرعامــل وقت ســازمان تأمیــن اجتماعی )ســعید مرتضوی( در بانک مرکزی تشــکیل و مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی )سعید مرتضوی( پــس از جلســه مزبــور، در تاریــخ 12/16/1391 نامه شــماره 91/10000/12097 را به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 12096/91/10000 را به بانک مسکن ارسال کرد.

سکانس چهارم: بانک مســکن، واریز وجه به حساب این بانک را انکار کرد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه شماره 348234/91م مــورخ 12/22/1391 از بانــک مســکن درخواســت کرد تــا مبلــغ 442،524،454،500 ین ژاپن )معادل حدود چهــار میلیارد یورو( را به حســابهای تعیینشده از سوی بانک مرکزی واریز کند که بانک مسکن در تاریــخ 01/29/1392 در نامه شــماره 1392/1/379 به ســازمان تأمیــن اجتماعی اعلام کرد وجــه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شــده و غیرقابلاستفاده است! رونوشــت این نامه در پاســخ نامه مورخ 1391/12/22 بانک مرکزی، به این بانک ارسال شده است.

همچنین بابــک زنجانی در ســربرگ بانــک F.I.IB طی نامــه شــماره FIIB-66205 مــورخ 2013/04/17 (1392/01/28( با ارسال دو برگ پیام بانکی Swift() به مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام میکند که مبلغ مذکــور قابل انتقال به بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران نیست.

بانک مســکن ابتدا در تاریــخ 10/03/1391 در نامه شماره 42/3502 به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی بــه مبلغ ‪442 ،524 ،454 500،‬ ین ژاپن از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی به نام سازمان تأمین اجتماعی منظور شده است. 10 روز بعد از آن بانک مســکن در تاریخ ‪10//1391 13‬در نامه شــماره ‪1//6245 91‬پیرو نامه قبلی به ســازمان تأمین اجتماعی اعــلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توســط آمریــکا و اتحادیه اروپا، وجه موردنظــر قابلیت انتقال بینالمللــی را ندارد. همچنین بانک مســکن در تاریخ 1391/12/05 طی نامه شــماره ‪1//7286 91‬به سازمان تأمین اجتماعــی اعلام کرد که وجــه حواله موردنظر قابلیــت انتقال نــدارد و اعلام کرد که وجــه مذکور از نظر بانک مسکن ابطالشــده میباشد. علیرغم اینکه اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد لیکن وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حســابهای تعیینشــده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا حســابهای شــرکت ملــی نفت ایــران واریز نشــد و اقدامات بــدون نتیجه ماند. لاشــه چهار برگ چــک بــه شــماره ‪،591353/823 ،591352/ 823‬ ‪591355/823 ،591354/823‬ هرکــدام بــه مبلــغ معادل 900، ‪88 ،904 ،890‬ ین ژاپن چکها بدون تاریخ و بــدون خطخوردگی و بدون ظهرنویســی عینا تقدیم دفتر دادسرا شد.

ســکانس پنجم: وقت کشــی با بک زنجانی برای واریز نکردن

پس از آنکه مشــخص شد ادعای بابک زنجانی مبنی بــر واریز چهار میلیــارد یورو از وجوه حاصــل از فروش نفت به حســاب بانک مســکن، واهی اســت، در ادامه پیگیریها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانتنامــه بانکی، عهده مؤسســه مالــی و اعتباری توســعه به مبلغ 80 هزار میلیارد ریال بهنفع شهرداری تهران ارائه و تأکید کرد که شــهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانتنامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند.از وی خواســته شد، ضمانتنامه به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شود. همچنین تأکید شد ضمانتنامه بانکی مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد.در پیگیری برای تأیید ضمانتنامه مشخص شد، بانک مرکزی این ضمانتنامه را تأیید نمیکند و ضمانتنامه صادرشده به نام شهرداری تهران نیز باطل شــد. ارائه این ضمانتنامه نیز بخشی از وقتکشیهای بابک زنجانی برای واریزنکردن پول نفت فروختهشده به دست وی است.

آقــای قالیباف، پدیــده بابک زنجانــی محصول عملکرد چه کسانی است؟

قطعا شهردار تهران برای پاسخگویی درخصوص آن بخــش از فعالیتهای بابک زنجانــی که با وزارت نفت تحت اختیار اصولگرایــان در دولت احمدینژاد صورت گرفت، مســئولیتی برعهده ندارد. هرچنــد اصولگرایان نمیتوانند از مســئولیت اخلاقی خود در این باره شــانه خالی کنند، امــا محمدباقر قالیباف که با ادعای حمایت از 96 درصــد جامعــه در مقابــل چهاردرصدیها پا به میــدان انتخابات نهاده، شایســته اســت توضیح دهد همکاریاش با بابک زنجانی در چه سطحی قرار داشت که شــهرداری تهران حاضر شــده بود ضمانتنامه 80 هــزار میلیاردریالی بابــک زنجانی را بپذیــرد؟ آیا پروژه ایرانزمین بابک زنجانی در شــهرک غرب و نقش بابک زنجانــی در پروژه پرهزینه و کمفایــده پل طبقاتی صدر در شمال تهران بخشــی از اقدامات محمدباقر قالیباف در حمایــت از 96 درصدیها در مقابل چهاردرصدیها محسوب میشود؟ رمزگشایی از همکاریهای شهرداری تهران و بابک زنجانی بیتردید به حل بسیاری از ابهامات سالهای اخیر کمک میکند.ریشه پدیده بابک زنجانی در هرکجا که باشد، با هیچ چسبی به دولت یازدهم و حسن روحانی نمیچسبد. آقای قالیباف نیز بهتر است بهجای فرار به جلو، پاســخگوی همکاری خود و ســایر دوستان اصولگرایش با بابک زنجانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.