نامه بابک زنجانی به معاونت مالی وقت شهرداری تهران

Shargh - - سیاست -

ایلنا: احمد حکیمیپور در نشســت خبری خود از نامهای رونمایی کرد و مدعی شــد که این نامه متعلق به بابک زنجانی و خطاب به معاونت مالی وقت شــهرداری تهران اســت. در این نامه که نــام بابک زنجانی در انتهای آن آمده اســت، نویسنده با لحنی طلبکارانه به روابط مالی میلیاردی خود با شــهرداری اشاره کرده اســت. متن این نامه که کانال خبری حزب اراده ملت )حاما( نیز آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است. جناب دکتر .. ســلام، خدمت رسیدم تشریف نداشــتید. آقای دکتر من نیاز مبرم به پروانه ســاختمانی خود در پروژه ایرانزمیــن دارم. مبلغ کل آن 200 میلیارد تومان بوده که 50 میلیارد تومان آن را نقدا به منطقه ... دادهام و دو فقره چک 25میلیاردتومانی هم داده شده بود که خواهش کردم با ... و شما تواتر کنند. ظاهرا ... 35 میلیارد تومان آن را بیشــتر قبول نکرده و شــهرداری منطقه 2 میگوید تا تسویه کامل نشود، امکان صدور پروانه وجود ندارد.

آقــای دکتر به ... بفرماییــد این مبلغ الباقی را یک چک از ما بگیرد و قبــول آن را به منطقه بدهد. من 150 میلیارد تومان به منطقه، 2ساله دادم و حرفی نزدم. 80 میلیارد تومان هم جنابعالی گرفتید و بیش از یک ســال اســت چیزی نخواســتیم. یک حرکت هم این مجموعه برای ما انجام بدهد. والا خسته شدم و آزرده از جنابعالی و دوســتانتان. تقاضا دارم امروز حل کنید. با وعده کار حل نمیشــود؛ لطفا دســتور بدهید کار انجام شود. با تشکر بابک زنجانی – تاریخ 23 تیر 92 شماره نامه 451486

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.