آیا باید به روحاني رأي بدهیم؟

Shargh - - صفحه اول - خلیل غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

مهمتریــن رکــن دموکراســی و شــاخص آن، شفافیت بین دولت و مردم است؛ اینکه دولتمردان شــفاف در مورد اداره امور مملکــت و حکمرانی به مــردم توضیح دهند و در مقابل خواســتهها و مطالبات مردم پاسخگو باشند. نمیشود دموکراسی را فقط با انتخابات معنا کرد. البته یکی از قدمهای اساســی در اجرای دموکراســی یا مردمســالاری برگزاری انتخابات آزاد و شــفاف است. اینکه بعد از انتخابات، کاندیداها چگونه رفتار میکنند، بسیار مهم است. مردم عموما در هنگام انتخابات مهم، دچار ســردرگمی میشــوند و با این سؤال اساسی مواجه هســتند که آیا در انتخابات شرکت بکنیم یا نه؟ گرچه میزان شفافیت در کنشهای انتخاباتی در پاســخگویی به مردم تا حدودی پایین است، اما بگذارید به کنش سیاســتورزی حسن روحانی در چهار ســال اخیــر بپردازیم شــاید بتوانیم کمی از این وضعیت خارج شــویم. برای این کار، بر مبنای قواعد علمی فرضیهای مطرح میکنم. این فرضیه بر مبنای اســتدلالهای مخالفان و منتقدان دولت روحانی اســت و عبارت اســت از اینکه: «کنش و راهبردهای سیاســتورزی دولت روحانی ضعیف بود و بهتر است به او رأی ندهیم، اما اجازه بدهید شــواهد و اســتدلالهای مرتبط با ایــن فرضیه را تحلیل کنیم:

اولین استدلالی که موافقان این فرضیه مطرح میکنند این اســت که رشــد اقتصــادی و فضای کســبوکار رونق نداشته است، بنابراین باید گزینه بهتــری را انتخاب کرد. آیا این اســتدلال درســت اســت یا مبتنیبر منطق نیســت؟ و سؤال مهمتر، آیا اصولا گزینه مناســبتری در میان کاندیداهای فعلی برای توســعه اقتصادی کشور وجود دارد؟ در پاســخ به قسمت اول این اســتدلال، معتقدم که در فضای موجود سیاســی و اقتصادی کشــور و خصوصا با توجه به وضعیت نابســامان اقتصاد کشور و گسیختگی نظام اقتصادی و مدیریتی کشور )مثــلا انحلال ســازمان برنامهوبودجه( در دولت قبلــی، هیچ دولتی نمیتوانســت معجزه و همه مشکلات کشور را حل کند. آن چیزی که مشخص بــود، دولت روحانــی راهبردهای مناســب برای کنترل تورم و ســاماندهی اقتصاد کشــور داشت و تا اندازهای در این راه موفق بود، اما جانب انصاف حکم میکند که بپذیریم در چهار ســال، معجزه و تغییر همهجانبه ممکن نیســت. از خودمان سؤال کنیم، آیا واقعا فقط دولت روحانی و اساســا فقط دولت، مســئول نابسامانی فعلی اقتصادی است؟ در کنار دولت، چه نهادها و ســازوکارهای دیگری در امــور مملکــت دخالت میکننــد؟ نقش آنها چیســت؟ آیا دســتگاههای دیگر، زمینه و فضای مناسب را برای اجرایي سیاستهای دولت فراهم کردنــد؟ البته باید اشــاره کنیم که سیاســتها و راهبردهای اجرایی دولت خالی از مشــکل نبوده اســت. قصد حمایت کورکورانه از دولت روحانی را ندارم، اما باید بپذیریم که دولت حســن روحانی در فضای سیاســی- اقتصادی خلأ گونه مدیریت نکرده اســت، بلکه در فضایی مدیریت کرده است که بحرانها و چالشهای اساســی در کشور بوده اســت و این چالشهــا ادامــه دارد. تحریمهای فلجکننــده، یکی از ایــن بحرانها بــود که هنوز هــم ادامه دارد. افت قیمت نفــت بهعنوان منبع اساسی درآمد کشور از صد دلار در دولت قبلی به حدود 40 دلار، بحران دیگری بوده اســت. یادمان نرود که رئیس دولت اصلاحــات گفته بود که در دولت او، هر ۹ روز یک بحران در مسیر برنامههای توســعه سیاســی و فرهنگی او ایجاد شــده بود. ما کــه نمیدانیــم در دولت روحانی نســبت این بحرانهــا چقدر بوده اســت. باور کنید، ســاختار و فضای سیاســی در کشــور بهگونهای اســت که برای موفقیت در اجرای سیاستهای اقتصادی و سیاســی، همراهی و حمایت همه قوا و نهادهای صاحب قدرت لازم و حیاتی است. البته نقد و ارائه راهکار برای اصلاح سیاســتهای دولت هم عین ثواب اســت. باید بپذیریم که در ایران، دولتهایی که با شعارهای اصلاحطلبی وارد میدان سیاست میشوند همیشــه مشکلات و بحرانهای بیشتری را از فضای سیاســی کشــور متحمل شــدهاند. با این تفاسیر، شــما خودتان را جای دولت بگذارید، آیا میتوانید در چهار ســال کشــور را به توســعه همهجانبه و اســتانداردهای زندگی در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک برسانید؟ اگر دولت روحانی را نقد و تحلیــل میکنید، لطفا این فرض را نکنید که دولت در خلأ سیاســی کار کرده اســت، بلکه ایــن را بپذیریــد که در فضایی کار کرده اســت که بســیار پیچیده و دشوار است و شامل بحرانهایی است که هم عقبه تاریخی و اجتماعی دارد و هم ریشه در وضعیت فعلی کشور. رقبای جدی آقای روحانی در دولت قبلی و در این انتخابات از طیف اصولگرایان بودند و هســتند. آیا شــما میتوانید حدس بزنید یا ضمانتی بدهید که افراد منتسب به این طیف سیاســی، راهبردهای بهتری برای اداره کشور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.