اسحاق جهانگیری در قامت سیاستمداری فرهیخته

Shargh - - صفحه اول - محمدتقی فاضلمیبُدی

دولتطلبی سبب نگهدار با خلق خدا ادب نگهدار

)نظامی(

دو شــب پیش که سخنان دکتــر جهانگیری را از شــبکه یک سیما دیدم و شــنیدم، به خود بالیدم و خدا را شکر کردم که این ذخیره انقلاب که از روزهای نخســت پیروزی نظام جمهوری اسلامی از بدنه اجرائی کشور خود را برکشیده، برای ملت ایران و عقلای جهان شناخته شد؛ سیاستمداری که در گفتههای خود سعی میکرد خارج از چارچوب ســخن نگوید و مشــکلات و مصائب کشــور را در گذشــته و حال واکاوی کنــد و از آنچه که در گذشته بر اشــخاص یا نظام رفته بود، دلسوزانه رازگشــایی کند. بر این باورم که نــگاه و رویکرد فــردی ماننــد جهانگیری که بخــش مهمی از دولــت یازدهم را اداره میکنــد، کاملا در جهت اعتــلای منافع ملــی و حفظ نظــام جمهوری اســلامی اســت. او به نیکــی توانســت از کیان ملت ایران و تمــدن ایرانــی، در روزگاری که بر طبل ایرانهراسی کوبیده میشود، سخن بگوید و اذهــان جهانیان را دگر بار به این کشــور بزرگ جلب کند. آقای جهانگیــری ماهرانه و عالمانه ثابــت کرد خیلی از کارهایی را که ممکن اســت به بحران تبدیل شود، میتوان با حلم و بردباری در جهت درســت هدایت کرد و به نیکی نشــان داد سیاســت اعتدالی، یعنی سیاســت عقلانی و سیاســتی کــه باید حقوق ملــت را در جایگاه خود شناخت و سیاست افراطی، یعنی سیاست بحرانآفرینی و سیاســتی که ایــران و نظام را به انزوا میبرد و ســایه شــوم تحریم را بر سر ملت میاندازد. او تعامل با جهــان را یک اصل مهم سیاســی و اقتصادی دانست و شکوفایی اقتصاد را در این دانســت که باید بــا جهان به گفتوگو نشســت. به کارهایی از دولت یازدهم اشاره کرد که به چشــم خیلیها نمیآمد یــا آن را وارونه جلوه میدادند. نمونه آن، مسئله برجام بود که هنــوز هم برخی جاهلانه یــا عالمانه، درباره آن ســیاهنمایی میکنند و میخواهند این کار بزرگ که ایران را از ورطه هلاکت نجات داد، در چشم مردم منفی نشــان دهند. در گفتار شب گذشته، به خدمات بزرگ برخی دولتها اشــاره شد و از رؤسای آن دولتها به نیکی دفاع شد که باید در روزگار مظلومیت چنین کاری صورت میگرفت. بــه نظر ایــن حقیر، آقــای جهانگیــری مفهوم توســعه، برنامه و پیشــرفت را به نیکی دریافت کرده است و او در هر سمتی که در دولت باشد، میتواند با درایت و اخلاق کشور را جلو ببرد. او بهجای اینکه بــا وعدههای مالی و یارانهای نظر عدهای را جلب کند، از موضع ملی سخن گفت و برای مثال، برابرشدن برداشت گاز مایع در حوزه گازی مشترک با قطر برایش مهم بود. اینکه ایران به همه اقوام و مذاهب تعلق دارد و باید از همه اقوام و مذاهب در پیشبرد کشور استفاده کرد، از دغدغههای مهم او بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.