در انتخابات و با انتخابات

Shargh - - صفحه اول - هارون یشایائی

در دنیــای آشــفتهای که داعش، طالبان، القاعــده و دیگرانی مثل آنهــا، جنجال و آدمکشــی به راه انداختــه و مردم جهــان را دچار ترس، وحشت و احساس ناامنی کردهاند و از ســوی دیگر آمریکا، اسرائیل، عربستان و امثالهم با موشــکپرانی بــه نقاط مختلف جهان و پرتــاب مادربمبهــا...! حریفِ جنــگ میطلبند و بــرای این و آن خطونشــان میکشــند، در همین شــرایط نابســامان، تنور انتخابات در بیشــتر نقاط جهان ازجمله در کشــور خودمان گرم اســت و در ایــن گیرودار گاهی از صندوقهــای رأی هیولاهایی بیــرون میآیند که مانند عملکــرد بمبهای بزرگ، هراسانگیزند و مــردم جهان را ترســانده و ناامید میکنند. آدمــی مانند دونالد ترامپ از صندوقهای رأی آمریکا ســر در میآورد و با صدای بلند میگوید همه قراردادهای جهانی بین آمریکا و سایر کشورها را ندیــده میگیرد و آنها را پــاره میکند...! که البته نمیتوانــد و نمیکنــد؛ یا در همســایگی خودمان، آقــای اردوغان با تفاوتی بســیار اندک بین مخالفان و موافقان یک عقیده، پیروزی تاریخی خود را اعلام میکنــد و عصر اقتدار ســلاطین عثمانــی را یادآور میشــود؛ یا محافظهکاران انگلیســی که با کمتر از نظر نیمی از جمعیت کشــور خــود، اعلام خروج از اتحادیه اروپا میکنند و خانم نخستوزیر سراسیمه به آمریکا میرود تا با دونالد ترامپ پالوده بخورد...! و همه این پیشــامدها ظاهرا با تکیه بر رأی کســانی اســت که از صندوقهای رأیگیری بیرون آمدهاند. در فرانسه، آلمان، اسپانیا و بیشتر کشورهای اروپایی رأیگیــری از مردم با هر نتیجــهای رواج کامل دارد و مصــداق عمل و هر تصمیمی میشــود. در ایران خودمان هم رأیگیری برای انتخاب رئیسجمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، مسئله روز اســت که در همین هفتههای پیشرو برگزار خواهد شــد و مشــغله فکری اکثریت مردم بوده و شرایط انتخابات و نتیجــهای که از صندوقهای رأی بیرون میآید، اهمیتی فراوان دارد. اینک که در کشــور ما علاوه بر اختلاف سلیقه، عقیده بین افراد و گروههای مختلف، تهدید به تحریم و تجاوز از طرف نیروهای سلطهگر جهانی بیشتر از گذشته به چشم میخورد و در بیشتر کشــورهای مجاور و مرزهای ایران جنگ و ناامنی بــه مرحلهای خطرناک رســیده و نگرانی عموم ایرانیان از احتمال درگیری ناخواســته در این ماجراهاســت، موضوع انتخابات پیشرو و نتایج آن اهمیت بیشتری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.