جهت آگاهی بیکاران

Shargh - - صفحه اول - مصطفی ایزدی

فضــای تبلیغــات انتخاباتــی – بــا کمال تأسف – آغشــته به تدلیس اســت. موضوع تدلیس در تبلیغات از سالهای گذشته باعث رنجش دلســوزان جامعه و البته دســتمایه افراد ســودجو و فرصتطلب برای رسیدن به قدرت، حتی اگر هدف وســیله را توجیه کند، قرار میگیــرد. اگرچه تدلیس در معاملات به کار مــیرود؛ اما چون انتخابــات یک قرارداد اجتماعی اســت و تبلیغات زمینهســاز جلب هوادار و گرفتن رأی آنان است، میتوان از واژه تدلیــس که به معنی فریب دادن طرف دیگر؛ یعنی مخاطب و هوادار است، استفاده کرد و تبلیغات دروغ و انحــراف در فکر مخاطب و فریبدادن مردم از سوی بعضی از نامزدهای انتخاباتی را با عنوان تدلیس در تبلیغات افشا کرد. یکی از گرفتاریهــای مهم اجتماعی و اقتصادی امروز ایران، معضل بیکاری جوانان و میانسالان، اعم از زن و مرد بهویژه در میان دانشآموختگان دانشگاهی است. بعضی از نامزدهای دوره دوازدهم ریاســتجمهوری، بهویژه اصولگراها که تبلیغات انتخاباتیشان در جریان اســت، با انگشتگذاشتن بر معضل بــیکاری، وعدههایی برای اشــتغال بیکاران در دولــت خود میدهند تا از این طریق، آرای جوانــان خواهان شــغل را به دســت آورند. شــاید با رأی بالا به ریاســتجمهوری برسند و شــاید بتوانند درصــدی از بــیکاران را به شــغلی که احتمالا ایجاد میکنند برسانند. تا اینجا، این تبلیغات اشــکال ندارد؛ اما تدلیس از آنجایی تبلیغات انتخاباتی آنان را به فریب و انحــراف در افکار مخاطب آلــوده میکند کــه اولا، اعداد و ارقامی را بیــان میکنند که دلخوشی بیپایهای بیش نیست. ثانیا به طور روشــن، علمی و منطبق بــا واقعیات موجود جامعــه ایران، توضیح نمیدهنــد این تعداد شــغل – مثلا پنــج میلیون شــغل جدید در چهار ســال را چگونه خلــق میکنند؟ اینکه مرتــب تکرار شــود زمینــهاش وجــود دارد، همین پتروشیمی چهها که نمیکند! اگر فلان اتفــاق در عرصه اقتصادی بیفتــد، میلیونها شغل ایجاد میشــود و از اینگونه حرفهای کلــی بیخاصیت، جز لذت درونــی گوینده و مخاطب فایدهای ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.