روحانی برای ایران

Shargh - - صفحه اول - ابراهیم بایسلامی جامعهشناس و نماینده ادوار مجلس

شــرکت در انتخابــات ریاســتجمهوری بیش از دیگر مشــارکتها برای مردم اهمیت دارد؛ زیرا نهاد دولت بر منابع انســانی و مادی جامعه مســلط است. در کشــوری که امکان فعالیت تشــکیلاتی وســیع در آن وجود ندارد و احزاب نمیتوانند در نهادینهکردن مشارکت مردم نقش مؤثری ایفا کنند، گذشته از سوابق و ســلایق شــخصی، هــر یــک از نامزدهــای ریاستجمهوری نماینده یک رویکرد و گفتمان بــرای اداره امور و حل مســائل جاری کشــور هســتند. حســن روحانی بهدلیل شخصیت و مواضعی که ابــراز کرده و از ســویی به دلیل ســنخ تقابــل و رقابتی که با وی وجــود دارد، اکنــون نماینده رویکردی اســت کــه از دوران مشروطه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.