به جادهخاکی بزنند جوابشان را میدهم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاون اول رئیسجمهوری روز گذشته در حاشــیه هیئت دولت در پاســخ به این ســؤال که میگویند شــما پدیده مناظرات هستید، گفت: «بالاخره به صحنه آمدهام و بایــد صحبتهایم را انجام دهم. انتخابات سازوکار خودش را دارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.