مناصب مدیریتی نعمتی الهی است؛ مراقب باشیم کفران نکنیم

Shargh - - صفحه اول -

پایگاه اطلاعرســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت آیتالله خامنهای صبح یکشنبه گذشته )۱۳۹۶/2/۱0) در ابتــدای درس خارج فقــه خود در حســینیه امام خمینی )رحمهالله( به بیان شــرح حدیثــی تربیتی از حضرت امام جعفر صادق )علیهالسلام(...

پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری: حضرت آیتالله خامنهای صبح یکشنبه گذشته )۲/۱0/۱۳۹۶( در ابتدای درس خارج فقه خود در حسینیه امــام خمینی )رحمهالله( به بیان شــرح حدیثی تربیتــی از حضرت امام جعفر صادق )علیهالســلام( در موضوع «شکر نعمت و کفران نعمت» پرداختند. پایــگاه اطلاعرســانی «KHAMENEI.IR» خلاصهای از متن بیانات معظمله دراینباره را تقدیم مخاطبان میکند.

عَن أَبِی عَبدِاللهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ )عَلَیهِمَا السَّلَامُ( قَالَ: طُوبی لمَن لَم یُبَدِّل نِعمَه اللهِ کُفراً طُوبی لِلمُتَحابّین فِی الله. )۱) طُوبی لِمَن لَم یُبَدِّل نِعمَةَ اللهِ کُفراً این بســیار مطلب مهمی است: مسئله تبدیل نعمت خدا به کفران؛... گاهی خدای متعال نعمتی به انســان داده است؛ فرض بفرمایید نعمت «بیان»، خب نعمتی اســت؛ میتوان این نعمــت را در راه ترویج معارف الهی به کار برد، میتوان هم آن را در جهت عکس به کار برد؛ این نعمت را اگر کســی در جهت عکس مقاصد الهی به کار ببرد، کفران این نعمت را کرده، نعمت را تبدیل کرده است به کفر.

فرض بفرمایید داشــتن مال دنیا یک نعمت اســت؛ مال دنیا، نعمتی است که خداوند به بعضی عنایت میکند؛ میتوان با این نعمت، درجات عالیه را کســب کرد -صدقــه داد، انفاق کرد، کســانی را از بدبختی و از هلاکــت و گرســنگی نجات داد- میتــوان هم بهعکس، ایــن پول را در راههای فســاد، در راههای حرام، در راه اشــاعه محرمات، در راه افســاد خود و دیگران به کار برد؛ این کفران نعمت الهی اســت. قدرت و توانایی مدیریــت و احراز مناصــب مدیریتی یک نعمت اســت؛ یــک روزی بود که ما و شــما بایــد همینطور در جریان تصمیم مدیــران جامعه -که به دشــمنان دین و دشمنان کشور وابســته بودند- حرکت میکردیم، بدون اینکه اختیاری داشــته باشیم؛ امروز، بسیاری از خود ما جزء مدیران کشور هســتیم - در هر بخشــی که هســتیم، در هر حدی که هستیم- و قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، تصحیح مسیر را خدای متعال به ما داده است؛ خب این یک نعمت اســت. این نعمــت را چهجور مصرف میکنیم؟ اگر در جهــت خدمت بــه مردم و هدایت جامعه به آن ســمتی که مطلوب دین خدا اســت این مدیریت به کار رفت، خب این شکر نعمت است؛ اگر چنانچه در این جهت به کار نرفت، معطل ماند یا عکســش به کار رفت، این کفر نعمت اســت. گاهی این کفران نعمتها، بهحدی است که قابل جبران هم نیست... ۱( امالی طوسی، مجلس اوّل، ص ۲۱ از امام جعفر صادق )علیهالســلام( روایت شــده اســت که حضرت فرمودند: خوشــا به حال کســی که نعمت خداوند را به کفران ]نعمت[ تبدیل نکند و خوشا به حال آنان که براى خدا به یکدیگر علاقه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.