آزادي؛ کلیدواژه روحاني

Shargh - - سیاست -

گروه سیاســی:

حســن روحانی گفت: امروز رقابت بین دو شــیوه برای اداره کشــور اســت، یک شــیوه ســختگیری و برخورد خشــن با مردم و استفاده از روشهای فشــار و یک شــیوه اعتدال و خردگرایی و اســتفاده از مشــورت و نظرات بــرای اداره جامعه اســت. گفتوگــوی شــب گذشــته رئیسجمهور محورهای متفاوتی داشــت؛ تعریــف انقلابیبودن، برنامههــای روحانی بــرای مبارزه با فســاد، محیط زیســت و... از جمله محورهای مــورد بحث در این گفتوگــو بود. او ابتــدا با ابراز تأســف از رویدادن حادثه معدن زغالسنگ آزادشهر در استان گلستان با خانوادههای آسیبدیدگان ابراز همدردی کرد. این از جمله مهمترین فرازهای سخنان او بود.

محور ســخنان روحانی در گفتوگــوی ویژهای خبریاش به شرح زیر است.

در بخش اقتصــادی اگر امروز آزادی بیشــتری به مــردم بدهیم، مردم در اقتصاد احســاس رقابت بیشــتری کنند، احساس کنند دســتگاههای وابسته به قدرت مداخلــه در اقتصاد ندارند، حتما موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.

مردم انقلاب کردند که فساد نباشد، انقلابیبودن یعنی قانونیبودن، انقلابیبودن به این معنا نیســت در زندگی خصوصــی مردم دخالت کنیم، درشــت بگوییم.

اگر انقلابیبودن فریادزدن اســت، نــه، ما از آن فاصله داریم.

انقلابیبــودن به این معناســت که شــاهد آثار انقــلاب باشــیم، فســاد در جامعه نباشــد شــاهد دینباوری مردم باشیم.

در زمینــه فرهنگــی بایــد زمینه را بــرای همه گروههای فرهنگی باز بگذاریم.

محرومان در ســالهای گذشــته در رنج فراوان بودند. وقتی تورم بیشــتر از افزایش حقوق اســت؛ یعنــی محرومیــت افزایــش مییابد. یکــی از رفع محرومیتها محرومیت از مسائل درمانی است.

شــرایط روستاها امروز بهتر شــده است. شرایط بهتری برای گردشگری به وجود آمده است.

بهبود آنتندهي تلفن همراه، افزایش پورتهای اینترنــت ADSL که منجر بــه افزایش سطح آگاهی و تولید مشاغل جدید روستایی شده، در ایــن دولت گازرسانی به روستاهــا از ۵۵0 روستا در سال۹۲ به هزارو ۵00 روستا در سال ۹۵ رسیده و تقریبا سهبرابر شده است.

کنتــرل تــورم بیشترین نفع را برای سه دهــك اقتصادی پایین جامعه و روستاییان داشته. کاهــش تورم به معنی حفظ قدرت خرید اقشار محروم است.

باید برای محرومان فکر بیشــتری شــود، امروز محرومیت نســبت به سالهای گذشــته کمتر شده، امام فرمودند مردم ولینعمت ما هســتند؛ بنابراین باید تلاش بیشتری کنیم.

خوشــحالم که نامزدها دربــاره چگونگی مهار تــورم صحبــت نمیکننــد، خوشحالم که نامزدها درباره منفــی و مثبتبــودن رشــد اقتصادی بحث نمیکنند.

امروز شــاهد هســتیم که اگر کســی بیمــار میشــود، فشار اقتصادی را برای درمان بیماریاش کمتر شاهد است.

بــا اینکــه گــروه جدید و افراطــی در آمریــکا به قدرت رسیده، نتوانســتند کاری ضد برجام انجام دهند. آنها دیدند کــه تعهــدات بینالمللی را نمیتوانند زیر پا بگذارند.

ما خودمان را برای شرایط دیگر هم باید آماده کنیم که این آمادگی را داریم.

برخی برای تحقق برجام کمک نمیکردند، امروز خوشــحالم که همه کاندیداها اعلام میکنند نسبت به برجام متعهد هســتند، ملت ما همیشــه به همه قراردادها متعهد بوده است.

این دولت سعی کرده که بیشتر عمل کند تا حرف بزند، شعار نمیتواند مشکلات کشور را حل کند، همه کاندیداها باید برنامه خودشان را ارائه کنند.

در برابر تهدیدات دشــمن، قــدرت اصلی قدرت ملی اســت که بخشــی از آن قدرت نظامی است و بخش دیگــر اقتصاد و فرهنگ و مســائل اجتماعی است.

در زمینــه قدرت دفاعی در ایــن دولت، قدمهای خوبی برداشــته شــده، در هفتههای گذشــته مردم شاهد تولید جت جنگی و تانک و موشکهای جدید بودند.

سیســتم پدافندی جدید ایجاد شد، اس - ۳00 را وارد کشور کردیم.

در ســه سال گذشــته، بیش از ۱0 سال قبل از آن تجهیزات دفاعی را گســترش و ارتقــا دادیم، اگر در مقام عمل بتوانیم قدرتمند شــویم، دشــمن چشم طمع به ما نخواهد داشت. اگــر طرف مقابــل در برجام تخلفــی انجام داد دســتمان باز اســت تــا حق ملتمــان را بگیریم و اگر طرف مقابل بدعهدی کرد از حقوق طرف ملت دفاع کنیم.

شــعار نمیتواند مشکلات کشــور را حــل کنــد؛ همــه کاندیداها باید برنامه خودشان را ارائه کنند.

بعضــی کشــورها از اول با انقلاب ما میانهای نداشتند و به همین دلیل هــم مقابل ما قرار گرفتند. شیوههای آنها در حال تغییر است. ما اگر بخواهیم در یک شیوه محدود بمانیم حتما موفــق نخواهیم شــد. باید با ابزارهای جدید در مقابل نقشهای جدی بایستیم.

اگر ما در داخل کشور بتوانیم وحدت بیشتر داشته باشیم و اتکاي ما به بیرون کمتر باشد، نمیتوانند ما را تهدید کنند. شعاردادن برای ما قدرت ملی به وجود نمیآورد. امــروز خوشــحالم که همــه کاندیداهــا اعلام میکنند نسبت به برجام متعهد هستند.

اگــر منابع ملی مشــترک مــا با همســایگان را همسایگان ببرند، آیا این مسیر، مسیر شهیدان است؟ امســال در پــارس جنوبی بــه اندازه همســایهمان اســتفاده می کنیم، در سالهای گذشته آنها دو برابر ما استفاده میکردند.

از منابع آب بیحســاب و کتاب استفاده میشد، حقابههای ما رعایت نمیشد.

اولیــن تصمیم دولــت یازدهم دربــاره دریاچه ارومیه بود، دیدیم این دریاچه در حال خشکشــدن است و نمکزاری که ایجاد میشود، تمام کشاورزی و زندگی ۱۴ میلیون نفر را تهدید کند.

تا ۸0 درصد ریزگردهای ما مربوط به کشــورهای خارجی میشود.

یکی از تلاشهای بســیار خوبی که برای محیط زیســت انجام گرفت، افزایش تولیــد گاز بود، تولید گاز در پارس جنوبی دوبرابر شــد، امسال در زمستان مشــکل گاز نداشــتیم، بســیاری از نیروگاهها از گاز استفاده میکنند.

امروز شرایط از سه یا چهار سال پیش بهتر است، اما باید اقدامات بیشتری انجام شود.

امــروز قاچاق به ایران بــه نصف کاهش یافته و گمرک ایران شــرایط بهتری پیدا کرده است و دولت الکترونیک و نظارت میتواند جلوی فساد را بگیرد.

برای مقابله با فســاد شــبکهای باید برنامهریزی داشــته باشــیم، دولت الکترونیک و شفافســازی جلوی فساد شبکهای را میگیرد.

یکســانبودن مــردم در مقابل قانــون میتواند جلوی فســاد شــبکهای را بگیرد، فســاد فردی هم هست؛ اما نباید تا اثبات نشده کسی را متهم کنیم.

یکی از مشکلات امروز جامعه ما این است برخی به چارچوبهای اخلاقی توجــه نمیکنند و نام هر فردی را بهعنوان اینکه تخلف کرده مطرح میکنند.

ما باید نظارت خود را بیشــتر کنیــم، چه در وزارت اطلاعات، چه در دســتگاههای اجرائی در دولت، افراد باید در برابر قانون مســاوی باشــند و هیچ تفاوتی نباید باشد.

هرکسی که از مسیر قانون فاصله بگیرد و از رانت نامشــروع بخواهد استفاده کند، باید دستگاه قضائی بدون ملاحظه برخورد کند و دســتگاه قضائی بدون تفاوت باید با مفسدان برخورد کند، من برای مقابله با فساد و شبکه فساد هیچ خط قرمزی ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.