در انتظار دومین رويارويي

Shargh - - سیاست -

فــردا دومیــن دور مناظــرات کاندیداهــای ریاســتجمهوری برگزار میشــود. قرار است شش نامزد بازهم روبهروی هم بنشینند و درباره موضوعات سیاســی فرهنگی بحث و گفتوگــو کنند.مناظرات تلویزیونــی کاندیداهــای ریاســتجمهوری بخش پرمخاطــب تبلیغــات انتخابات ریاســتجمهوری اســت و همین فاکتور هم سبب شــده تا کاندیداها از آن بــه عنوان ســکوی پرشــی به ســمت جذب آرای مردمیشــان اســتفاده کنند. تلاش برای جلب نظــر و نگاه موافق مــردم در این رقابــت زنده خط قرمزهای پیش پــای کاندیداها را به حاشــیه رانده اســت و سبب شــده تا مباحث سیاسي-اقتصادی و اجتماعــی و حتی فرهنگی بــا کمترین ممیزیها به ســمع و نظر مخاطبان برسد. چنانچه برخی خبرها برای اولینبار در این مناظرات رســما منتشر میشود و پشــتپردههایی از عالم سیاســت و اقتصاد افشا میشــود که موج خبریاش تا مدتها به خبر برتر رســانهها بدل میشود. در دور اول این مناظرهها که جمعه گذشــته برگزار شــد، هرچند سؤالات مجری مناظره غیرجذاب و خیلی کلی بود و به نحوی طراحی شــده بود که اصطکاک میان کاندیداها را به حداقل ممکن برساند؛ اما محمدباقر قالیباف یکی از دو گزینه ائتلاف جمنا بیمحابــا و با موضعگیریهای بیادله و بیســند به رقبای اصلیاش اسحاق جهانگیری و حســن روحانی تاخت. قالیباف با متهمکردن حسن روحانی، مرزهای اخلاقی این مناظره را زیر پا گذاشت و برای دقایقی موضعگیریهای اسحاق جهانگیری علیه ادعایهای غیرمستند او را برانگیخت. قالیباف که در مناظــره فقط بر جذب آرای ســرگردان تکیه داشــت به هر حربهای دست زد؛ از کپی جزء به جزء کلمــات میرحســین در مناظــرهاش مقابل محمود احمدینــژاد گرفته تا ادعاهای واهــی درباره تولید بــرق از زباله. مناظــره دور اول تمام شــد؛ اما همه هفته گذشــته صــرف واکاوی چرایی رفتــار دوگانه شهردار تهران و مذمت رفتارش از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاســی شد. حال سؤال اینجاست که در دور دوم این مناظرات، جو تبلیغات به کدام سمت خواهد رفــت و روحانی در برابــر هجمهها چگونه برخورد خواهد کرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.