واكنش آشنا به فيلم رئيسي

Shargh - - سیاست -

عصر روز گذشــته فیلم تبلیغاتی «ســیدابراهیم رئیســی» نامزد انتخابات ریاستجمهوری، از شبکه یک پخــش شــد. در بخشهایــی از ایــن فیلم به غیر از خود رئیســی، اشــخاص مطــرح دیگری هم دیده میشــدند؛ «علی نیکزاد» وزیر مســکن دولت احمدینژاد، «نادر طالبزاده» فیلمساز و ابوالقاسم طالبــی کارگــردان «قلادههای طــلا». صحبتهای مطــرح شــده در فیلــم رئیســی، باعــث شــد تــا «حسامالدین آشنا» مشاور فرهنگی رئیسجمهوری نسبت به آن واکنش نشان دهد. او به «ایسنا» گفت: «از کاندیدای محترمی که آراسته به زینت روحانیت است و ســالها تجربه فعالیت در بخشهای مهم قــوه قضائیــه را دارد و بــه افتخار خادمی آســتان مقدس ثامنالحجج پذیرفته شــده، انتظار نمیرود که چنین سیاهنمایی کند».

آشنا ادامه داد: «واقعا انتظار نداریم کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری با سیاهنمایی از وضعیت کشــور و تخریب چهره دولت، ابزاری برای رأیآوری پیدا کنند». آشــنا تأکید کرد: «اتهامات ناروایی که در این مستند یا سخنرانیهای مختلف و مصاحبههای متعدد علیه اقدامات دولت و علیه اشخاص محترم ذکر میشــود قطعا بدون پیگیری و پاسخگویی رها نخواهد شد».

در این فیلم مراکز تجاری بزرگ)مال( در مشــهد نشــان داده شد و رئیسی از ســاخت آنها انتقاد کرد. در فیلم رئیســی همچنین با نمایش حاشیهنشینها و منازل لوکس، سعی شد بر فاصله طبقاتی موجود در جامعــه تأکید کند. همزمان با نشــاندادن منازل لوکس، موســیقیاي پخش شد که در قسمتی از آن خواننده میخواند: «مباد سفره رنگینتان کپک بزند؛ خلاف میل شما چرخکی فلک بزند...».

اما در بخشهایی از فیلم رئیسی که از مالسازی انتقاد میشد، در این فیلم به پروژههایی نظیر مشهد مال اشــاره شــد که به گفته گوینده داراي «هشــت هکتار با ۵00هزار مترمربــع زیربنا» بود که باغ آن را خشــک کردند. این درحالیاست که شهردار مشهد «ســید صولت مرتضوی» اســت که به نمایندگی از رئیســی در همایش «جمنا» شــرکت کــرده بود. به گفته گوینده فیلم، آســتان قدس ســهمش را از این پروژهها بیرون کشیده است. در همین حال در بخش «فعالیتهای ساختمانســازی» ســایت «شــرکت مســکن و عمران قدس رضوی» که از شــرکتهای آستان قدس رضوی است ، «مشهد مال » از پروژههای این شــرکت معرفی شده است. در قسمت دیگری از فیلــم، از «جهانمال» انتقاد شــد؛ باز هم در بخش «فعالیتهای ساختمانســازی» ســایت «شــرکت مســکن و عمران قدس رضــوی»، «جهانمال» به عنوان یکی از پروژهها معرفی شده است.

رئیسي در بخشــی از این فیلم میگوید: «ما قرار شد که سهممان را در مشهد مال بگذاریم برای تولید؛ آن هم تولیدی کــه به درد مردم بخورد؛ مثلا دارو... یعنی همان پولی که میخواست برود واحد تجاری شــود، الان در عرصه تولید به کار میافتد». رئیسی در بخشی از فیلم گفت: «یکی از شرکتهای آستان را که بازرســی کردیم متأسفانه یک حیاطخلوت بود که در تخلفــات جدی اقتصادی اتفاق افتاده بود که موجب شد در همان ابتدا قائممقام آستان را عوض کنیم. گزارش حسابرسی کامل کردیم. یک ماه قبل از فرار ایشان، پرونده را به دادگستری تهران فرستادیم که ســؤال ما هم این است که ایشان چطور از کشور خارج شــد. ایــن به معنــی نادیدهگرفتــن کاری که تولیت فقید آســتان قدس کرده بود، نیســت. دور از چشم ایشان بالاخره اتفاقاتی افتاده بود». فرد مدنظر رئیسی «مهدی عزیزیان» است که از فروردین امسال خبرهایی مبنی بر خروج او از کشــور منتشــر شد. او اسفند سال ۹۳ با حکم مرحوم واعظ طبسی تولیت وقت آستان قدس، به ســمت قائممقامی منصوب شــده بود. پــس از برعهدهگرفتن تولیت آســتان از ســوي رئیسی در اسفند ۹۴، دوم خرداد ۹۵، عزیزیان از قائممقامی تولیت کنارگذاشــته شــد؛ اما با حکم رئیسی به سمت مشاور عمرانی و عضو هیئتامنای آستان قدس رضوی منصوب شد.

در بخش دیگری از این فیلم کارگردان قلادههای طلا روبهروی رئیســی نشسته اســت. رئیسی درباره کنســرت میگوید: «معتقدیم که کنســرت دو قسم اســت؛ کنســرت هنجارمند که دنبال توسعه آن هم هســتم و کنسرت هنجارشکن که هیچکس در کشور آن را قبول نمیکند».

کارگردان «قلادههای طلا» از رئیســی میپرسد: «چرا اینقدر مســئله کنســرتها را مطرح میکنند». رئیســی هم در پاســخ میگویــد: «آقایــان جوابی نمیخواهند داشته باشــند؛ برای کمبودها و ضعف مدیریتشان کنسرت را مطرح میکنند که از کرسنت نام برده نشــود. کنسرت مســئله کشور است واقعا؟ نمیخندنــد به ما؟ کارگر کار ندارد... واقعا مشــکل کشور کنسرت است؟».

جملــه آخــر رئیســی در شــبکههای اجتماعی واکنشهای زیادي در پی داشت و بسیاری از کاربران جمله «واقعا مشــکل کشور کنســرت است؟» را با جمله «واقعا مشــکل کشــور مدل موی جوانان ما است» مقایسه کردند؛ جملهای که احمدینژاد سال ۸۴ در جریان رقابتهای انتخاباتی استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.