دستور ويژه جهانگیری برای رسیدگی به مصدومان و محبوسان حادثه انفجار معدن در آزادشهر

Shargh - - سیاست -

ایســنا: معاوناول رئیسجمهوری روز گذشــته، پس از جلسه هیئت دولت و اطلاع از حادثه انفجار معدن زغال سنگ زمســتانیورت در آزادشهر استان گلســتان، در تماس تلفنی با استاندار گلستان و وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در جریــان جزئیات این حادثه قرار گرفت و خواســتار بررسی ابعاد مختلف و علل وقوع این حادثه شد.

اســحاق جهانگیری ضمن اعــلام همدردی با حادثهدیــدگان و خانوادههــای آنان، از اســتاندار گلستان خواست با فوریت و بهصورت ویژه بستری و درمــان کارگــران و معــدنکاران آســیبدیده را در دســتور کار خــود قرار دهند و همــه ظرفیتها و امکانات امدادی اســتان را بــرای یافتن کارگران محبوسشــده به کار گیرند. او همچنین در تماس تلفنی با وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، از دکتر ربیعی نیز خواســت مسائل درمانی کارگران معدن زمستانیورت و جبران خسارات واردشده به آنان را بــا جدیت پیگیری کند. جهانگیری از مراکز درمانی و نیروهای امدادی اســتان هم خواســت بهصورت ویژه به حادثهدیدگان انفجار معدن زمســتانیورت رسیدگی کنند و از هیچ اقدامی برای کمک کارگران عزیز فروگذار نکنند. گفتنی اســت صبح روز گذشته معدن زغال سنگ زمســتانیورت آزادشهر واقع در جاده خوشییلاق در مســیر آزادشــهر به شاهرود دچار حریق و حادثه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.