تسنیم 53 مورد، کیهان 15 مورد

Shargh - - سیاست -

ایلنا: جدول تخلفات رســانههای مشــمول ماده ۶۸ قانون انتخابات از ساعت هشت صبح روز هفت اردیبهشــت تا ســاعت ۱۴ روز ۱۱ اردیبهشت منتشر شــد. براساس اطلاعات ارائهشده در جدول تخلفات رســانههای از ۷ تا ۱۱ اردیبهشــت، برخی رســانهها در زمینــه تبلیغــات کاندیداهای ریاســتجمهوری تخلفاتی را مرتکب شــدهاند. در میان خبرگزاریها، خبرگزاری تســنیم ۵۳ مورد، فــارس ۴۳ مورد، مهر ۲۷، دانشجو ۳۳ و ایسنا ۹ مورد تخلف داشتهاند. در میان روزنامهها نیز روزنامــه کیهان ۱۵ مورد تخلف داشته است. علاوه بر این اسامی، رسانههای دیگری از جملــه خبرگزاری ایرنا، روزنامه شــهروند و ایران، خبرگزاری میزان و برنا، روزنامه همشــهری و قدس نیز مــوارد قانونی مــاده ۶۸ قانــون انتخابات را در برخی موارد رعایت نکردهاند؛ اما تعداد تخلفات آنها بسیار کمتر از ســایر رسانههاست و به پنج مورد هم نمیرســد. معاونت مطبوعاتی با راهاندازی سامانه رصد تخلفات رســانهای، روزانه عملکرد رسانهها را بررســی و آن را به رمضان شجاعیکیاسری )رئیس مرکز اطلاعرســانی و امور بینالملل وزارت کشور( و همچنین ستاد انتخابات وزارت کشور ارائه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.