حمايت رسمی جبهه پايداری از رئیسی

Shargh - - سیاست -

مهر: جبهــه پایداری انقلاب اســلامی با انتشــار بیانیــهای ضمــن اعلام شــاخصهای نامــزد اصلح انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری، سیدابراهیم رئیســی را بهعنوان نامزد اصلح معرفی کرد. در این بیانیه آمده اســت: جبهه پایداری انقلاب اســلامی ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه، به استحضار ملت شریف میرســاند که پس از بررسی همهجانبه و با تمرکز راهبردی جهت حل مســائل اساسی مردم و کشــور عزیزمان، جناب حجتالاســلام والمسلمین آقای ســیدابراهیم رئیســی را بهعنــوان نامزد اصلح ریاســتجمهوری به ملت قهرمانپرور ایران معرفی میکنــد. جناب آقــای رئیســی همچنین با ســوابق درخشــانی همچون ســابقه حضور حــدود یک دهه در ســازمان بازرســی کل کشــور و اشــراف کامل به مأموریتهای وزارتخانهها، درک عمیق از نقاط ضعف ساختار اجرائی کشــور و داشتن برنامههای اصلاحی، حضور طولانیمــدت بهعنوان مدعی و مدافع حقوق ملت در مناصب مختلف، خدمت جهادگونه و موفق در مدت کوتاه تصدی تولیت آســتان مقدس حضرت امــام رئوف علیبن موســیالرضا )ســلامالله علیه(، بهعنوان نامــزد اصلح مورد اجماع شــورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.