وزير اطلاعات: گرينکارت تابعیت نیست

Shargh - - سیاست -

ایسنا: حجتالاســلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات اعلام کرد اکثر افرادی که در فهرست ۵۳ نفره اعلامی قــوه قضائیه با عنــوان دوتابعیتیها هســتند، اقامت کشــورهای خارجــی را دارند نه تابعیت آنها را. او در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت در پاســخ به ســؤالی در ارتبــاط با گزارش فهرست ۵0نفره مدیران دوتابعیتی که قوه قضائیه ارائــه کــرده، اظهار کــرد: این موضوع در دســت بررسی اســت و هر زمان نتیجه مشخص شود، ما به دستگاه قضائی اعلام میکنیم و وارد بحثهای رسانهای بیخاصیت و مضر این موضوعات که به اعتماد عمومی ضرر میزند نمیشویم. این آخرین صحبتی اســت که درباره مدیران دوتابعیتی انجام میدهم، چون اینگونــه موضوعات هیچ فایدهای برای جامعه و کشــور ندارد و نتیجه آن ســوزاندن اعتماد مردم اســت. هیچوقت به فردی که اقامت کشــور دیگری را دارد دوتابعیتی گفته نمیشــود. از نظر قانون کســی با داشــتن گریــنکارت ممنوع نیســت؛ اما ما بهعنوان دستگاه اطلاعاتی روی آن حساســیت به خرج میدهیم. وزیــر اطلاعات در پایان گفت: بحث حساسیت اطلاعاتی با بحث منع قانونی متفاوت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.