استاندار تهران يکی ديگر از اظهارات قالیباف را تکذيب کرد

Shargh - - سیاست -

ایســنا: سیدحسین هاشــمی، اســتاندار تهران، بــا رد اظهــارات یکــی از نامزدهــای انتخابــات ریاستجمهوری مبنی بر مخالفت دولت با برگزاری انتخابات شورایاریها و واگذاری امور محلات شهری از این طریق به مردم گفت: دولت و استانداری تهران نهتنها مخالف انجام این انتخابات از مجاری صحیح و قانونــی نبودنــد، بلکه بهدلیل اهمیــت حضور و حاکمیت مــردم در مدیریت شــهری از این موضوع اســتقبال و حمایت کرد. او افزود: متأسفانه مصوبه قانونی برای انتخابات شورایاریها نهتنها در شورای چهــارم، بلکــه در دورههای قبل وجود نداشــت، از طرف دیگر در جلســهای با حضــور مرتضی طلایی، نایبرئیس شورای شــهر تهران متذکر شدم که چرا شــورای عالی اســتانها لایحهای به مجلس تقدیم نکرده تا این مشــکل را حل کنــد و ضرورت دارد این اقدام انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.