ولايتی: کانديداها از تخريب هم بپرهیزند

Shargh - - سیاست -

ایرنا: علیاکبر ولایتی با تأکید بر اینکه کاندیداها از تخریب یکدیگر پرهیز کنند، گفت: اینکه کار مبارزات انتخاباتی بهخوبی پیش میرود و شــش کاندیدای حاضر تأییدصلاحیتشــده هرکدام به کار تبلیغاتی خود با قــوت تمام میپردازند، بســیار امیدوارکننده است. مناظرات جزء ضرورتهای دموکراسی است؛ بــدون تردیــد اظهارنظر نامزدها حق آنهاســت و از رسانهها از جمله رسانه ملی تابهحال خوب استفاده شده اســت. کاندیداها از تخریب یکدیگر پرهیز کنند، زیــرا این نه مورد پســند مردم اســت و نــه اخلاق اســلامی آن را میپذیرد. تابهحــال کاندیداها در این رابطــه خوب رفتار کردهاند. همه باید به آنها توصیه کنیم متواضعانه حرمت یکدیگر را نگه دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.