راهبرد سپاه در انتخابات بصیرتافزايی است

Shargh - - سیاست -

ایرنا: محمدحســین صفارهرنــدی در همایش نهضت روشنگری در ســبزوار گفت: راهبرد سپاه در انتخابات برگزاری برنامههای بصیرتافزایی اســت؛ اما بههیچعنــوان در انتخابات مداخلــه نکرده و از فرد یا حزبی حمایت نمیکند. او افزود ســپاه مطابق قانون داخلــی و نیز طبق قانون اساســی، مأمور به صیانت از اصل انقلاب است و در اجرای این وظیفه با هیچ فــرد و گروهی تعارف ندارد. نباید مدیرانی را که شــهید رجایی حقوق ناچیز آنها را نصف کرد، با مدیــران دارای فیش حقوقی دهها میلیون تومانی با پاداش صدها میلیون تومانی جایگزین کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.