به جادهخاکی بزنند جوابشان را میدهم

Shargh - - سياست -

ایســنا: معــاون اول رئيسجمهــوری روز گذشــته در حاشــيه هيئت دولت امروز در پاسخ به این ســؤال که میگویند شــما پدیده مناظرات هســتيد، گفت: «بالاخره به صحنه آمدهام و باید صحبتهایــم را انجام دهم. انتخابات ســازوکار خــودش را دارد و در همان ســازوکار در ارتباط با حضوریافتن یــا حضورنيافتن من تــا پایان دوران انتخابــات تصميمگيری میشــود، صبــر کنيد تا ببينيم شرایط چگونه پيش میرود».

اســحاق جهانگيری در پاســخ به این پرسش که آیا نقدی به نحوه برگزاری مناظره اول داشــته یا خيــر، افزود: «مــن فکر میکنم کــه زمانهای دودقيقهای برای پاسخدادن به پرسشها کم بود. تا موتور سخنگفتن روشــن میشد، با اتمام زمان دو دقيقه موتور خاموش میشــد. من آدم آرامی هســتم که گوشــهای مینشــينم و در چارچوب برنامهها و آیندهنگری صحبــت میکنم. دیگران هم اگر در همين چارچوب صحبت کنند، من نقد میکنــم و صحبتم را میکنم؛ اما اگر به حاشــيه رفتنــد و به قول معروف به جاده خاکی زدند، من هم همانطور جوابشان را میدهم». او خطاب به خبرنگاری که پرســيد رنگ انتخاباتیتان چيست؟ اعلام کرد کــه رنگ انتخاباتی من بیرنگ اســت و رنــگ انتخاباتی ندارم. جهانگيری در پاســخ به خبرنــگار دیگری که از هزینههــای انتخاباتیاش ســؤال کرده بود، گفــت: «هزینــه انتخاباتی من صفــر اســت. مــن از امــکان صداوســيما برای برنامههایــم اســتفاده کردهام و فکــر میکنم که دوســتان علاقهمند در فضای مجــازی به اندازه کافی زحمت کشــيدهاند. هيچ ســتادی تشــکيل ندادهام». این کاندیدای دوازدهمين دوره انتخابات ریاســتجمهوری درباره انتخاب حسين مرعشی بهعنوان رئيس ســتاد انتخاباتش، افزود: «وزارت کشور تأکيد داشت که فردی بهعنوان رئيس ستاد برای انجام امور تشــریفاتی معرفی کنم. از همين رو شــخصی را به آنها معرفی کردم». وی درباره ســازندگان فيلم مســتندش نيز یادآور شد: «آقای توکلی و خانم طائرپور ســازندگان فيلم مســتند من هســتند». جهانگيری در ادامه گفت: «شما به ســابقه کاری من نگاه کنيد، همــواره در هر کاری جدیتر از کار قبلی بودهام. من در کار آدمی جدی هستم. یا به کاری وارد نمیشوم یا اگر وارد شدم، به طور جدی تمام توان خود را برای پيشــبرد آن کار بــا صحبتکردن و از طریق چارچوبهایی که قبول دارم، پيش میبرم». این کاندیدای انتخابات ریاســتجمهوری در پاســخ به این پرسش که در چهــار ماه پایانی عمر دولــت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی چــه برنامهریزیهایی انجــام دادهاید، عنــوان کــرد: «اولا اینکــه مــا برای چهار ســال برنامهریزی میکنيم، این را از ذهنتان بيرون بکنيد کــه برنامهریزیها چهارماهه اســت. همين الان برنامــه من این اســت که یا به صداوســيما بروم یا کارهــای دولت را پيگيری کنــم. هيچ کاری در این ایام در دولت کند نشــده اســت». جهانگيری افزود: «همه برنامهها با قوت پيگيری میشــود؛ بهویــژه دربــاره اقتصاد مقاومتی فعال هســتيم. همين دیروز طرحهای اولویتدار ســال 96 را به همه دســتگاهها اعلام کردم. از شــنبه خبرش به رســانهها داده خواهد شــد. کار همه دستگاهها از ســال 95 برای سال 96 مشــخص شده است. انشاءالله پيگيری میکنيم که دقيق این برنامهها اجرا شود».

لازم باشــد درباره جریان اصلاحــات با رهبری صحبت میکنم

او درباره تصميم شــورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبــان بــرای انتخــاب کاندیــدای نهایی اصلاحطلبان ادامه داد: «من عضو شــورایعالی نيســتم و براســاس خرد جمعــی وارد انتخابات شدهام و براساس خرد جمعی هم تصميم نهایی گرفته خواهد شــد». معاون اول رئيسجمهوری در پاســخ به این پرســش که آیا باز هم با رهبری درباره جریان اصلاحــات صحبت کردهاید یا خير، عنوان کرد: «دیگر خدمتشــان نرفتم؛ اما حتما در صورت لزوم خدمتشــان میروم. به نظر من فعلا مســئله اصلاحطلبان بهعنوان یک جریان پرنفوذ و قدرتمند در کشــور دنبال میشود. اصلاحطلبان بخش درخورتوجهی از یک بال نظام هستند. دقيقا مثــل اصولگراها که بخش درخورتوجه دیگری از یک بال نظام هستند. هر دوِ این جریانها بهعنوان یک جریان پرنفوذ کشور شناخته میشوند.»

او ادامه داد: «باید تلاش شــود تــا هر دوِ این گروهها در انتخابات مشــارکت حداکثری داشــته باشــند و هرکدامشان که از ســوی مردم انتخاب شدند، کار را به دست بگيرند. در مقابل آن دیگری هــم باید کمکشــان کند. مــن در برنامه دیشــب تلویزیون نيز گفتم بهترین برنامهای که در کشــور تهيه و تصویب شــده اســت، برنامهای است که اصلاحطلبان نوشــتند و اصولگرایان اجرا کردند. برنامه ســوم نمادش ایــن بود که نشــان دادیم میتوانيم اصولگرا باشــيم و برای پيشرفت کشور تلاش کنيم. همه ایســتادند تا ایــن برنامه خوب اجرا شــود و واقعا هم بهترین برنامه کشور شد.» جهانگيــری تأکيد کرد: ما اگر ایــن همکاری را یاد بگيریم، میتوانيم کشــور را به جای خيلیخيلی خوبی برسانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.