نبرد مرگ و زندگي در عمق 1300 متري

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: قالیباف چنان از نخســتین مناظــره انتخاباتی نقرهداغ شــده که بــرای انتقام از هیــچ راهی کوتاهی نمیکند؛ حتی اگر آن راه جان مردم باشد یا بهتر بگوییم کارگران معدن. روز گذشــته در حادثــهای تلخ معدن زغالسنگ قشــلاق، واقع در استان گلستان منفجر شد. عمــق فاجعه چنان زیــاد بود که تعــدادی از کارگران کشــته و تعــداد بیشــتری در عمق هــزارو 800 متری زمین محبوس شدند. دولت و خانوادههای معدنچیان در هــول و ولا؛ اما قالیباف در فکر انتقام. رئیس ســتاد قالیبــاف در توییتی نوشــت: «به داد کارگــران مظلوم معدن زغالسنگ برســید؛ دولت چهاردرصدی خسته، غایب بزرگ بحرانهاســت». فراواناند این توییتهایی که تنها هدفشــان بازی با احساســات مردم و تحریک آنها علیه دولت اســت. خیل عظیــم تخریبکنندگان ظاهــرا از اخبار بیاطلاع هســتند چون دولت در اولین اقدام دو وزیرش را مأمور رســیدگی بــه حادثه معدن کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرســانی دولت، جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در تماس تلفنی با اســتاندار گلســتان و وزیر صنعــت، معدن و تجــارت در جریان جزئیات این حادثه قرار گرفت و خواستار بررسی ابعاد مختلــف و علل وقــوع این حادثه شــد. او همچنین از اســتاندار گلستان خواســت با فوریت و به صورت ویژه بستری و درمان کارگران و معدنکاران آسیبدیده را در دستور کار خود قرار دهند و همه ظرفیتها و امکانات امدادی اســتان را بــرای یافتن کارگران محبوسشــده بــه کار گیرد. جهانگیری همچنیــن در تماس تلفنی با وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، از ربیعی خواســت مســائل درمانــی کارگران معــدن «زمســتانیورت» و جبران خســارات وارد شده به آنان را با جدیت پیگیری کند. معــاون اول رئیسجمهوری از مراکــز درمانی و نیروهای امدادی اســتان هم خواســت به صورت ویژه به حادثهدیدگان انفجار معدن زمســتانیورت رسیدگی کننــد و از هیچ اقدامــی برای کمک بــه کارگران عزیز فروگذار نکنند. علاوه بر این دو وزیر کابینه؛ ربیعي وزیر کار و محمدرضــا نعمتزاده وزیر صنعت شــخصا به اســتان گلستان رفتهاند تا از نزدیك بر امور امدادرساني و درمــان نظارت کننــد. نکته جالب ماجرا این اســت که حملهکنندگان، دولت را مالک معدن منفجرشــده میداننــد درحالیکه مهمترین مالک آن «صندوق مهر ایرانیان » متعلق به «بســیج» اســت. جعفر ســرقیني، معاون امور معادن و صنایع معدنی که به دستور وزیر صنعت راهی محل حادثه شده، در گفتوگوی کوتاهی با «شرق» درباره جزئیات بیشتري از مالکیت این معدن میگوید: معدن زغالسنگ قشلاق در سال 82 انتفاعی شــده و تاریخ واگذاري این معدن روي پروانه، 82.4.1 را نشان ميدهد.او در توضیحات بیشتر میگوید: سهم عمده ایــن معدن یعنــی حدود 20درصــد متعلق به صندوق مهر ایرانیان )بســیج(، حدود 10درصد متعلق به تــکادو )شــرکت مجتمع صنایع و معــادت احیاي ســپاهان( و بخشي از آن متعلق به نگین طبس است؛ اما نزدیك به 50درصد از سهم آن متعلق به کارمندان بازنشســته زغالســنگ و مردم عادي است.به گفته او، ظرفیت اســمي این معدن 75هزار تن بوده و از معادن خوب کشور محسوب ميشــود که تولید آن از متوسط به بالاســت، اما به نظر ميرســد خطاي انساني چنین مشــکلي را براي آن به وجود آورده باشــد. با این حال، با اینکه این معدن متعلق به دولت نیســت، اما وظیفه ما بررســي ابعاد این حادثه است.سرقیني درباره ایمني این معدن با رد ضعف ایمني در آن ميگوید: درآخرین بازدید نظارتي از این معدن که در تاریخ 95.9.30 بوده، کارشناســان این معــدن را در زمره معادن کمریســك ارزیابي کرده بودند، اما حادثــه خبر نميدهد. بنابراین نباید وقتي ریســك، پایین ارزیابي ميشود، نکات ایمنی رعایت نشــود. براســاس اطلاعات ارائهشــده از سوی معاون وزیر، دولت مالک این معدن نیســت و براساس قوانین بخــش خصوصی و مالکان عمده پاســخگوی این مســئله خواهند بود. ســاعت 12:30 ظهر دیروز به نیروهای امدادی استان گلستان گزارش داده شد معدن زغالسنگ قشــلاق که محلیها آن را «یورت زمستان» مینامند منفجر شــده است. وســعت انفجار به حدی بــود که در همان لحظات اولیه، ســتاد بحران اســتان گلستان از شهرســتانهای اطراف نیز درخواست کمک کرد.

شــدت انفجار هم بــه حدی بود کــه نهتنها مردم منطقه آزادشــهر، بلکه شــهرهای اطــراف دیگر هم متوجه آن شــدند. اطلاعات موجود از این معدن نشان مــیداد این معدن دســتکم 500 کارگــر دارد و زمان انفجار نیز بیش از 200 نفر در محل حادثه مشــغول به کار بودند. گفته میشود علت اصلی حادثه جمعشدن گاز در معدن و عدم تخلیه آن بوده است.

یکی از شــهروندان ساکن در منطقه آزادشهر درباره آنچــه از این اتفاق دیده اســت، گفت: معدن از شــهر فاصله دارد و ما نمیتوانســتیم شاهد ماجرا باشیم، اما موج انفجار شــدید بود. صدای بسیار مهیبی در منطقه پیچید و شیشه خانه من شکست. اول فکر کردیم چیزی داخل شــهر منفجر شده اســت، اما بعد گفتند مسئله خارج از شــهر بوده و بعد هم گفتند که معدن منفجر شده اســت. از اهالی این منطقه هم در معدن بودند و خانوادهها خیلی آشفته و دلواپس هستند. گزارشهای رســیده از منطقه حاکی از آن اســت که وضعیت شهر کاملا ملتهب بوده و تعدادی از اهالی به سمت منطقه رفتهاند؛ هرچند گفته میشــود جاده کاملا بســته شده و نیروهــای امــدادی منطقــه را در اختیــار گرفتهاند. بخشــی از راه صعبالعبور است و مردم نمیتوانند از یک حــدی جلوتر بروند، بااینحال تعــدادی از آنها که بیشــتر از نزدیکان محبوسشدگان هســتند. اهالی نیز برای امدادرسانی به محل رفتهاند. بر اساس گفتههای شهروندان آزادشهر، روســتای قشلاق که معدن در آن قــرار دارد، تقریبا ســکنهای بهجز معدنچیان نداشــته اســت و بیشــتر خانوادههای معدنچیان یا خودشــان بهتنهایــی در ایــن روســتا زندگی میکردنــد. صدای آمبولانس در شــهر پیچیده اســت و امدادگران تلاش میکنند مجروحان را از منطقه خارج کنند.

ربيعــي: از 2 مســير بــراي نجات محبوســان تلاش ميكنيم

وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی که به دســتور رئیسجمهور به محل حادثه معدن زغال سنگ قشلاق رفتــه، در گفتوگویی کوتاه با «شــرق» از روند امداد و نجــات معدنچیــان محبــوس میگوید : «به دســتور رئیسجمهــور به محل حادثــه آمدهام تــا اوضاع را نیازســنجي و ابعاد حادثه را بررسي کنم. پس از اطلاع از حادثه با مســئولان ذيربط هماهنگي لازم به عمل آمد. در دســتگاههاي مربوطه اســتان، هماهنگيهاي لازم انجام شــده و اطلاعات ما مبین این نکته است که 26 کارگــر و 9 پیمانــکار در زمان حادثــه داخل معدن بودهاند ». او در توضیحات بیشتر میگوید : «خوشبختانه موقعیــت معــدن افقي اســت و در چنین شــرایطی افقیبودن معدن کمک شــایانی به تخلیه گاز میکند. درحالحاضر در عمق 500 متري هستیم، محل حادثه در عمق هزارو 300 متري است.»

بــه گفته ربیعــی روند امداد و تجارت از دو مســیر انجام شده؛ نخست مسیری براي واردکردن هوا و دوم مسیری مورب براي تخلیه هوا.

او در پاســخ بــه این ســؤال که چه زمــان مرحله آواربرداری آغاز خواهد شــد، میگویــد: «بعد از اتمام ایــن دو مســیر، وارد مرحله آواربرداري ميشــویم که امیدواریم هرچهســریعتر به نتیجه برسد ». وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان بازرسی از معدن را آذر سال گذشته اعلام میکند و میگوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذر 95، معدن قشــلاق را بازرسی کرده و در گزارش بازرســی عنوان شده بود معدن جزء معادن کمریســک )با ایمنی بالا( اســت و وضعیت مناســبي دارد. در ضمن واحد بازرســی اداره کار براساس برنامه زمانبندیشده، نیمساعت قبل از حادثه از نحوه کار در معدن بازرســی به عمل آورده است. ربیعی در تشریح علت حادثه میگویــد: باتري لوکوموتیو حمل زغال در فاصله 800 متري محل حادثه خاموش شده و بهجاي تعویــض باتري، از روش باتريبهباتري در داخل معدن استفاده کردهاند، درحالیکه روش درست انجام عمل باتری به باتری در خارج از معدن اســت. متأسفانه این ســهلانگاری باعث شــد بر اثر جرقه، گاز متان منفجر شــود و حادثه رخ دهد. مجروحان هم کساني هستند که براي کمك به داخل معــدن رفته بودند. از افرادي که در داخل هســتند فعلا اطلاعاتي در دســت نیست. تعداد مجروحان تا این لحظه مشــخص نیســت و هر آنچه در این زمینه بیان میشــود بر پایه حدس و گمان است. )این مصاحبه در ساعت 21 روز چهارشنبه انجام شــده و آمار و ارقام آن مربوط به زمان انجام مصاحبه اســت(. با این حــال خبرگــزاري ایســنا در خبري که نیمهشــب گذشــته بر خروجي خود قرار داد به نقل از مدیرکل بحران استان گلستان نوشت: 21 معدنچي که براي کمك به محبوسشدگان وارد معدن شده بودند، فوت کردند. دلیل فوت نیز درجه بالاي مونوکسید کربن بوده است.

استاندار گلستان: سهلانگاری تعميركاران انفجار را رقم زد

صادقلو، اســتاندار گلســتان در گفتوگو با «شرق» تعداد کارگران محبوسشده را کمتر از رقم اولیه اعلام کرد و گفت: 32 کارگــر در عمق هزارو 200 متری تونل معدن آزادشــهر محبوس شــدهند. او در پاسخ به این ســؤال که علت حادثه چه بوده، گفت: به علت توقف واگن و لوکوموتیو در داخل تونل ســهلانگاری از طرف یکی از تعمیرکاران اتفاق افتاد و جرقهای ایجاد شد که منجر به انفجار در تونل معدن شد. عدهای هم که برای نجات افراد داخــل تونل رفته بودند به علت شــرایط هوادهی با مصدومیت روبهرو شدند. البته خوشبختانه این افراد که برای نجــات رفته بودند نزدیک به 42 نفر هستند که همگی نجات پیدا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.