دولتهاي هشتم و يازدهم بهترينهاي اشتغال

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: نشســت نیمهتمام ماند، آنهم با خبری آنقدر شوکآور که رئیسجمهور دستور ویژه به وزیر کار داد تــا وزیر کار، آب در دســت دارد زمین بگذارد و راهی معدن زغال سنگ زمســتان یورت در استان گلستان شــود. علی ربیعی که آمده بود از آمارهای ادعایــی یکــی از کاندیداهــای ریاســتجمهوری رمزگشایی کند، با حالتی مشوش جلسه را نیمهکاره رها کــرد و با یــک عذرخواهی عازم محــل حادثه شــد؛ اما او آمده بود تا در این نشســت چه بگوید؟ او در کلیدیتریــن صحبت خود که بهواســطه آن از شــعارهای محمدباقر قالیباف رمزگشایی کرد، گفت: «هرکســی از شــغل حرف میزند، باید بداند از چه پدیدهای صحبت میکند و واقعیت اقتصاد ایران در ایجاد شغل کدام است».

بهترین عملکرد در زمينه اشتغال از آنِ دولتهای هشتم و یازدهم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری خــود در تشــریح برنامههای اشــتغال دولت گفت: بررســی رشــد اقتصادی و تورم در سالهای پس از جنگ، حاکی از آن اســت که دولت هشــتم و دولت یازدهــم بهترین عملکرد را در این زمینه داشــتهاند؛ یعنی متوســط رشد 4.2 درصد و رشــد 12.1 درصد بیسابقه بوده است. دولتهای نهم و دهم با وجود افزایش درآمدهای ارزی، بدترین عملکرد را در ایجاد اشتغال داشتهاند.

سياست توزیعی، قاتل رشد اقتصادی است

او تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی هشت درصد را پیشبینی کردیم که در برنامه پنجم تا پایان برنامه باید 40 درصد رشــد داشــته باشــیم. قطعا مسیری بسیار ســخت و دشــوار اســت. در این راه سیاست توزیعی، قاتل رشــد اقتصادی است و باید به سمت سیاستهای تولیدی برویم.

او با اشــاره به حملاتی که بــه تعطیلی بنگاهها در دولت یازدهم شــده، گفت: بهطور معمول وقتی یک بنــگاه تولیدی دچــار بحران میشــود، بین دو تا شش ســال طول میکشــد تا یک بنگاه افول کند و به تعطیلی بکشــد. این فراینــد از آغاز دولت نهم شروع میشود. حتی سیاستهای زودبازده اثربخش نیست.

بحران توليد از سال 90 شروع شد

وی افزود: «شــرایط بحرانی از ســال 90 به بعد شــروع شــد، زمانی که من وزیــر کار دولت یازدهم شــدم، دوهــزارو صــد بنــگاه بحرانــی در معرض تعطیلی بود. ما در این ســالها بــا برنامهریزیهایی که داشــتیم و تسهیلاتی که دادیم، 400 بنگاه را احیا کردیم؛ اما هنوز کماکان یکی از مشــکلاتمان تثبیت شــغل است». وی با اشــاره به ادعاها درباره ریزش میلیونها شــغل در دولت یازدهم تصریح کرد: الان در مصاحبهها میگویند میلیونها شغل ریزش کرد. مــن این حرفها را متوجه نمیشــوم. کلا در بخش صنعــت کارخانهای حــدود ســهمیلیونو 400 نفر کار میکنند؛ یعنی همه اینها بیکار شــدهاند؟ هیچ کارخانهای یکشــبه نمیخوابد؛ مگر اینکه انفجار یا زلزلهای رخ داده باشد.

پاســخ مبتنی بر آمــار ربيعی به ادعــای قاليباف درباره پتروشيمیها

او در ادامه به شــعارها درباره ایجاد شــغل در پتروشــیمیها اشــاره کرد و گفت: در بررســی رشد اقتصادی در صنعت نفت، آخرین محاســبات نشان میدهد در این صنعت برای یک پالایشگاه معمولی باید 12هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری کنیم. در ابتدای کار ساختوســاز نیروی زیادی به کار گرفته میشــود؛ اما وقتی پالایشگاه شــروع میکند، هزار نفر بیشتر در این پالایشگاه مشغول نیستند؛ بنابراین ایجاد یک شــغل در صنعت نفت، 12 میلیارد تومان ســرمایه نیاز دارد. از سویی ســاخت یک پالایشگاه پتروشیمی، حداقل حدود ســه سال طول میکشد. مطالعات ما نشــان میدهد که قیمتتمامشده یک پتروشیمی یکمیلیون تنی، چهار هزار میلیارد تومان اســت. اگر این پتروشیمی را بخش خصوصی ایجاد کنــد، حدود 400 شــغل ایجاد میشــود؛ اما تجربه نشــان میدهد در بخشهای نیمهدولتی یا دولتی ایــن تعداد بین 700 تا هزار نیرو خواهد بود؛ بنابراین هزینه ایجاد یک شــغل در پتروشــیمی حدود ســه میلیارد تومان است.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.